กิจกรรมหน่วยงาน

กิจกรรรมที่ 3
สพข.2 จัดพิธีลงนามถวายความอาลัย

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร วันที่ 28 ตุลาคม 2559

กิจกรรรมที่ 3
คณะเจ้าหน้าที่จากใต้หวันดูงานใน

พื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 ภายใต้โครงการความร่วมมือด้านการเกษตร ไทย - ใต้หวัน... วันที่ 27 ตุลาคม 2559

กิจกรรรมที่ 3
ประชุมสรุปผลการดำเนินงานปี 2559

สพข.2 จัดประชุมสรุปผลการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคการทำงานปีงบประมาณ 2559 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ... วันที่ 22 กันยายน 2559

กิจกรรรมที่ 7
กลุ่มวางแผนฯ จัดประชุม Agri-Map

ให้แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย Agri-map ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์...วันที่ 13 มิถุนายน 2559

ข่าวประชาสัมพันธ์/จัดซื้อจัดจ้าง


คลังความรู้ /งานวิจัย สพข.2 (KM)

วีดีทัศน์น่าสนใจ

อัพเดพข่าวสารการพัฒนาที่ดิน / อื่นๆ

ผลิตภัณฑ์อื่นๆ

กรมพัฒนาที่ดินพัฒนาโปรแกรม

บนมือถือ เพื่ออำนวยความสะดวก ในยุค 4G...