บริการประชาชน

บริการผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด.

วิเคราะห์ดิน น้ำ ปุ๋ย สำหรับปลูกพืช

บริการกล้าหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินฯ

บริการเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด

บริการแจกจ่ายวัสดุปรับปรุงดิน

บริการขุดสระน้ำขนาดเล็กประจำไร่นา

เพิ่มเติม...

กิจกรรมหน่วยงาน

กิจกรรรมที่ 3
ประชุมสรุปผลการดำเนินงานปี 2559

สพข.2 จัดประชุมสรุปผลการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคการทำงานปีงบประมาณ 2559 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ วันที่ 22 กันยายน 2559

กิจกรรรมที่ 7
กลุ่มวางแผนฯ จัดประชุม Agri-Map

ให้แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย Agri-map ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์วันที่ 13 มิถุนายน 2559

กิจกรรรมที่ 7
เครือข่ายคนรักษ์หญ้าแฝกประชุม

นายก่อเกียรติ จันทร์พึ่งสุข เป็นประธานประชุมเครือข่ายคนรักษ์หญ้าแฝก เพื่อเลือกตั้งคณะทำงาน และทำแผนกิจกรรมวันที่ 17 พฤษภาคม 2559

กิจกรรรมที่ 7
ผู้ตรวจราชการฯติดตามความก้าวหน้า

นายนำชัย พรหมมีชัย ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2559วันที่ 29 มีนาคม 2559

ข่าวประชาสัมพันธ์/จัดซื้อจัดจ้าง


คลังความรู้ /งานวิจัย สพข.2 (KM)

วีดีทัศน์น่าสนใจ

อัพเดพข่าวสารการพัฒนาที่ดิน / อื่นๆ

ผลิตภัณฑ์อื่นๆ

กรมพัฒนาที่ดินพัฒนาโปรแกรม

บนมือถือ เพื่ออำนวยความสะดวก ในยุค 4G...