กิจกรรมหน่วยงาน

สพข.2
สพข.2 สรุปงานปี 63

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการ การตรวจราชการตามคำรับรองปฏิบัติราชการ IPA ประจำปีงบประมาณ 2563...วันที่ 2 กันยายน 2563

สพข.2
ลงนามถวายพระพรชัยมงคล

ผอ.สพข.2 ลงนามถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว...วันที่ 23 กรกฎาคม 2563

สพข.2
สพข.2 อบรมหมอดินอาสา 4.0 ประจำปี 2563

อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานเปิดอบรมหมอดินอาสา 4.0 เพื่อถอดองค์ความรู้หมอดิน...วันที่ 31 มกราคม 2563

สพข.2
รองอธิบดีด้านบริหารร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จฯ

นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านบริหาร...วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562

คลังความรู้ /งานวิจัย สพข.2 (KM)

การเวียนกลับและการย่อยสลายของรากหญ้าแฝก

การเวียนกลับและการย่อยสลายของรากหญ้าแฝกลุ่ม 3 สายพันธุ์ที่มีผลต่อการเพิ่มอินทรีย์คาร์บอนในดิน

หญ้าแฝกลุ่มมีการเคลื่อนย้ายมวลชีวภาพส่วนใหญ่ไปเก็บสะสมไว้ที่รากฝอย...

อนุรักษ์ดินและน้ำ

คู่มือการปฏิบัติงาน การสำรวจออกแบบระบบอนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่ลุ่ม-ดอน

ในเขตพัฒนาที่ดิน ในพื้นที่สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 กรมพัฒนาที่ดิน...

การใช้กรดอินทรีย์

การใช้วัสดุปูนปรับปรุงแก้ไขดินเปรี้ยว/ดินกรด

สภาพความเป็นกรดด่างของดิน มิใช่ตัวควบคุมการเจริญเติบโตของพืชโดยตรง...


วีดีทัศน์น่าสนใจ

อัพเดพข่าวสารการพัฒนาที่ดิน / อื่นๆ

ผลิตภัณฑ์อื่นๆ

กรมพัฒนาที่ดินพัฒนาโปรแกรม

บนมือถือ เพื่ออำนวยความสะดวก ในยุค 4G...