สถานีพัฒนาที่ดินระยอง 143 หมู่ 1 ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง โทร 038-636364 แฟกซ์ 038-636365 Ryg07@ldd.go.thประวัติ สถานีพัฒนาที่ดินระยอง
สถานีพัฒนาที่ดินระยอง พื้นที่เดิมนี้เป็นของนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง เริ่มบุกเบิกเมื่อปี พ.ศ.2509 โดยเป็นศูนย์อนุรักษ์ดินและน้ำ ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น “สถานีพัฒนาที่ดินระยอง” สังกัดสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ตั้งอยู่ที่ 143 หมู่ที่ 1 ต.นิคมพัฒนา กิ่งอ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
ห่างจากเมืองระยองประมาณ 27 กิโลเมตร
มีเนื้อที่ทั้งหมด 500ไร่ 1 งาน 99 ตารางว


วิสัยทัศน
เป็นหน่วยงานที่มีความรู้ ความชำนาญในด้านการพัฒนาที่ดิน พร้อมให้บริการด้านการสาธิต ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ที่ดิน เผยแพร่ความรู้เพื่อการพัฒนาการเกษตรที่ยั่งยืน


อำนาจหน้าที่

สถานีพัฒนาที่ดินระยอง มีหน้าที่ปฏิบัติการในด้านการพัฒนาที่ดิน การสาธิตการฝึกอบรมผู้นำเกษตรกรและการเผยแพร่กิจกรรมของ
งานพัฒนาที่ดินในเขตพื้นที่จังหวัดระยอง พร้อมกับควบคุมการปฏิบัติงานพัฒนาที่ดินต่าง ๆ มีพื้นที่
รับผิดชอบ 8 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองระยอง อำเภอแกลง อำเภอบ้านฉาง อำเภอบ้านค่าย อำเภอวังจันทร์
อำเภอปลวกแดง อำเภอเขาชะเมา อำเภอนิคมพัฒนภารกิจหลัก

1. การอนุรักษ์ดินและน้ำ
2. การปรับปรุงบำรุงดิน
4. การทำแปลงสาธิตจุดเรียนรู้ด้านการพัฒนาท
3. การขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ ี่ดิน
5. การพัฒนาหมอดินอาสา
6. การพัฒนาแหล่งน้ำ
7. การจัดทำฐานข้อมูลด้านทรัพยากรดิน โดยใช้ ระบบ GIS