หน่วยพัฒนาที่ดินอำเภอบ่อไร่ สถานีพัฒนาที่ดินตราด ได้ดำเนินกิจกรรมโครงการเกษตรอินทรีย์ในโรงเรียน เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2552 ณ โรงเรียนบ้านโรงตะเฆ่ (จันทร์ประสิทธิ์นุเคราะัห์) หมู่ 4 ตำบลเนินทราย อำเภอเมือง จังหวัดตราด จุดประสงค์เพื่อให้ครูและนักเรียน ได้นำวัสดุเหลือใช้ภายในโรงเรียน เช่น เศษใบไม้ เศษอาหาร มาำทำปุ๋ยอินทรีย์ใช้ ปรับปรุงบำรุงดินบริเวณรอบๆโรงเรียน หรือนำกลับไปส่งเสริมใช้ภายในครัวเรือน               

                        โดยในกิจกรรมมีการจัดนิทรรศการให้ความรู้และบรรยายการทำปุ๋ยอินทรีย์ด้วยสารเร่งต่างๆของกรมพัฒนาที่ดิน และสาธิตวิธีการทำปุ๋ยหมักจากเศษใบไม้ในโรงเรียน มีครูและนักเรียนให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก

                    

<< ชมภาพกิจกรรม >


 


สถานีพัฒนาที่ดินตราด
เลขที่ 65 หมู่ 8 ตำบลทุ่งนนทรี อำเภอเขาสมิง จ.ตราด 23130
โทรศัพท์ : 039-537218, โทรสาร : 039-599314, E-mail : trt01@ldd.go.th