กิจกรรมหน่วยงาน


ผอ.สุชล แก้วเกาะสะบ้า ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 ติดตามงานสถานีพัฒนาที่ดิน และกลุ่มวิเคราะห์ดิน ระหว่างวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2565

  • วันอังคารที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 นายสุชล แก้วเกาะสะบ้า ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 พร้อมและคณะประชุมติดตามการดำเนินงานโครงการสำคัญของในพื้นที่สถานีพัฒนาที่ดินปราจีนบุรี และมอบแนวทางการดำเนินงานและการปฏิบัติงาน โดยมีนายวิชัย ทองขาว ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินปราจีนบุรี และเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสถานีพัฒนาที่ดินปราจีนบุรี จากนั้นลงพื้นที่ พบปะพูดคุย หมอดินอาสา นางวันเพ็ญ สนลอย หมอดินอาสาประจำจังหวัด ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาที่ดิน (เครือข่ายแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร) อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี
  • วันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 นายสุชล แก้วเกาะสะบ้า ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 และคณะร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานโครงการสำคัญของในพื้นที่สถานีพัฒนาที่ดินสระแก้ว และมอบแนวทางการดำเนินงานและการปฏิบัติงาน โดยมีนายชัยชนะ บัวชุม ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสระแก้วและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมและให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมสถานีพัฒนาที่ดินสระแก้ว จากนั้นผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 พร้อมคณะ ลงพื้นที่ พบปะพูดคุย เยี่ยมเยือนศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ PGS กลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านคลองมะละกอ จ.สระแก้ว
    ช่วงบ่ายโมง เดินไปยังกลุ่มวิเคราะห์ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 ซึ่งตั้งอยู่ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อประชุมติดตามการดำเนินงาน และมอบแนวทางการดำเนินงานและการปฏิบัติงาน โดยมี นางนฤมล ผ่องอักษร ผู้อำนวยการกลุ่มวิเคราะห์ดิน และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกลุ่มวิเคราะห์ดิน จากนั้นได้เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ดิน ของกลุ่มวิเคราะห์ดิน

ขอบคุณภาพ ข่าว จากสพด.ปราจีนบุรี สพด.สระแก้ว และกลุ่มวิเคราะห์ดิน สพข.2

ภาพกิจกรรม