สถานีพัฒนาที่ดินสระแก้ว
  Sakaeo Land Development station

นายขจรยศ สมสาย
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสระแก้ว

ชายแดนเบื้องบูรพา ป่างามน้ำตกสวย มากด้วยรอยอารยธรรมโบราณ ย่านการค้าไทย-เขมร

 ลิ้งสำคัญ
 ข่าวประชาสัมพันธ์ ...


...
นางสาวฤทัย วงษ์ประดิษฐ์

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

ลงพื้นที่งานก่อสร้างโครงการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ.....

อ่านเพิ่มเติม
...
นางสาวเปรมฤทัย ศรีภุมมา

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

ดำเนินการส่งเสริมโครงการเกษตรอินทรีย์ในโรงเรียน.....

อ่านเพิ่มเติม
...
นางสาวเปรมฤทัย ศรีภุมมา

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

ลงพื้นที่ควบคุมติดตามงานก่อสร้างโครงการแหล่งน้ำในไร่นา.....

อ่านเพิ่มเติม
...
นางวิราวัณร์ ชัยศรี

เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน

ดำเนินงานโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ.....

อ่านเพิ่มเติม

  บริการประชาชน


บริการประชาชน

 • ใบคำขอรับสารเร่ง พด.
 • ใบคำขอรับเมล็ดพันธ์พืชปุ๋ยสด
 • ใบคำขอรับโดโลไมท์
 • ใบคำขอรับปูนมาร์ล
 • ใบคำขอรับการตรวจตัวอย่างดิน
 • ใบคำขอรับปุ๋ยหมักชีวภาพ
 • ใบคำขอรับแหล่งน้ำในไร่นา

ถังความรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน

 • ถังความรู้ "การจัดการดิน"
 • ถังความรู้ "วิเคราะห์ดิน"
 • ถังความรู้ "การอนุรักษ์ดินและน้ำ/หญ้าแฝก"
 • ถังความรู้ "ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด."
 • ถังความรู้ "วางแผนการใช้ที่ดิน"
 • ถังความรู้ "แผนที่ทางการเกษตร"
 • ถังความรู้ "การถอดบทเรียนจากหมอดินอาสา"

คู่มือสำหรับประชาชน

 • คู่มือการวิเคราะห์ดินสำหรับเกษตรกร
 • การให้บริการวิเคราะห์ดินสำหรับเกษตรกร
 • การบริการกล้าหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ
 • คู่มือการให้บริการแผนที่หรือข้อมูลทางแผนที่ของกรมพัฒนาที่ดิน
 • ขั้นตอนการให้บริการแผนที่หรือข้อมูลทางแผนที่ของกรมพัฒนาที่ดิน พื้นที่รับผิดชอบ


...

ฝ่ายวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดินที่ 1

นางสาวฤทัย วงษ์ประดิษฐ์

รับผิดชอบ : อำเภอโคกสูง และอำเภอตาพระยา

ผลการดำเนินงาน

ฝ่ายวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดินที่ 2

นางสาวน้ำฝน อิสระ

รับผิดชอบ : อำเภอเขาฉกรรจ์ และอำเภอวังน้ำเย็น

ผลการดำเนินงาน

ฝ่ายวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดินที่ 3

นางวิราวัณร์ ชัยศรี

รับผิดชอบ : อำเภอเมืองสระแก้ว และอำเภอวัฒนานคร

ผลการดำเนินงาน

ฝ่ายวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดินที่ 4

นายนิวัฒน์ อินทร์หอม

รับผิดชอบ : อำเภอวังสมบูรณ์ และอำเภอคลองหาด

ผลการดำเนินงาน

ฝ่ายวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดินที่ 5

นางสาวเปรมฤทัย ศรีภุมมา

รับผิดชอบ : อำเภออรัญประเทศ

ผลการดำเนินงาน

 
แบบประเมินต่าง ๆ

  

แบบสอบถามความพึ่งพอใจเว็บไซต์กรมพัฒนาที่ดิน
แบบสอบถามความพึ่งพอใจเว็บไซต์กรมพัฒนาที่ดิน   


แบบสำรวจความพึงพอในของผู้รับบริการต่องานบริการกรมพัฒนาที่ดินประจำปี พ.ศ.2567ลิ้งหน่วยงานต่าง ๆ

  

หน่วยงานในกระทรวงเกษตรฯ


หน่วยงานภายในกรมพัฒนาที่ดิน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสงวนลิขสิทธิ์ ©2566 โดยสถานีพัฒนาที่ดินสระแก้ว
Design by lddskw.