อัตรากำลัง

ข้าราชการสถานีพัฒนาที่ดินตราด

 
 
 

นายสมาน ก้อนศรีษะ
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินตราด

 นางสาวศิริวรรณ  อินทร์พรหม
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

นางนิตยา ภาคสุภาพ
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

นายธวัชชัย บุญพงษ์
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
นายสัญชัย แซ่เจียง
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

นางสาวเจรียงขวัญ ใจดี
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

นายเมธาสิทธื์ ดีพลา
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

 
 
 

นางสุวรรณี  วิไลวรรณ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 


พนักงานราชการสถานีพัฒนาที่ดินตราด

นางพรรณราย  ทังสฤดี
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

นายคมกฤช  จรูญสิทธิ์
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

นางสาวอัลิปรียา  สันดิษฐ
นักวิชาการเงินและบัญชีนางสาวจิราธร  หงษ์ขอนแก่น
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาววณีนาฎ ฤทธิวรรณ
เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย    ลูกจ้างประจำสถานีพัฒนาที่ดินตราด

นายวิชิต  ภาคสุภาพ
พนักงานขับรถยนต์
สถานีพัฒนาที่ดินตราด
TRAT LAND DEVERLOPMENT STATION
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 กรมพัฒนาที่ดิน

เลขที่ 65 หมู่ 8 ตำบลทุ่งนนทรี อำเภอเขาสมิง จ.ตราด 23130
โทรศัพท์ : 039-619518  โทรสาร : 039-619517 Email : trt01@ldd.go.th