หน้าที่ความรับผิดชอบ
 
   สถานีพัฒนาที่ดินตราด มีหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาที่ดิน การสาธิต การฝึกอบรมหมอดินอาสา
และเผยแพร่กิจกรรมงานของกรมพัฒนาที่ดิน ในเขตพื้นที่จังหวัดตราด พร้อมทั้งควบคุมการปฏิบัติงาน
ของฝ่ายวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน จำนวน 6 ฝ่าย ดังนี้

ฝ่ายวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดินที่ 1 เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ 1 คน

พื้นที่รับผิดชอบ  อำเภอเขาสมิง - เขาสมิง, แสนตุ้ง, ท่าโสม, ทุ่งนนทรี
      สะตอ, ประณีต, เทพนิมิตร, วังตะเคียน
      
นางสาวศิริวรรณ อินทร์พรหม
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

ฝ่ายวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดินที่ 2 เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ 1 คน

พื้นที่รับผิดชอบ  อำเภอเมืองตราด - วังกระแจะ, หนองโสน, หนองคันทรง
      ห้วงน้ำขาว, อ่าวใหญ่, หนองเสม็ด, บางพระ
      

นางนิตยา ภาคสุภาพ
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ


ฝ่ายวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดินที่ 3 เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ 1 คน

พื้นที่รับผิดชอบ  อำเภอบ่อไร - บ่อพลอย, ด่านชุมพล, หนองบอน
      ช้างทูน, นนทรีย์
   อำเภอคลองใหญ่   คลองใหญ่, ไม้รูด, หาดเล็ก

นายธวัชชัย บุญพงษ์
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ


ฝ่ายวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดินที่ 4 เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ 1 คน

พื้นที่รับผิดชอบ  อำเภอเมืองตราด - ท่าพริก, เนินทราย, แหลมกลัด, ตะกาง
      ชำราก
   อำเภอเกาะช้าง - เกาะช้าง, เกาะช้างใต้
   อำเภอเกาะกูด - เกาะกูด, เกาะหมาก

นายสัญชัย แซ่เจียง
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ


ฝ่ายวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดินที่ 5 เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ 1 คน

พื้นที่รับผิดชอบ  อำเภอเมืองตราด - ท่ากุ่ม, ห้วยแร้ง
   อำเภอแหลมงอบ - น้ำเชี่ยว, แหลมงอบ, บางปิด, คลองใหญ่


นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

 

 

 
สถานีพัฒนาที่ดินตราด
TRAT LAND DEVERLOPMENT STATION
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 กรมพัฒนาที่ดิน

เลขที่ 65 หมู่ 8 ตำบลทุ่งนนทรี อำเภอเขาสมิง จ.ตราด 23130
โทรศัพท์ : 039-619518  โทรสาร : 039-619517 Email : trt01@ldd.go.th