วิสัยทัศน์/ภารกิจ

วิสัยทัศน์ (Vision)

             
-  สถานีพัฒนาที่ดินตราด เป็นหน่วยงานที่ให้บริการด้านการพัฒนาที่ดินอย่างมีคุณภาพ เพื่อให้เกษตรกรได้รับประโยชน์สูงสุด และสามารถประกอบอาชีพได้อย่างยั่งยืนภารกิจ (Mission)


            
   -  เผยแพร่ความรู้เรื่องการพัฒนาที่ดิน
               -  สาธิตและส่งเสริมการปรับปรุงบำรุงดิน
               -  จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ


 
สถานีพัฒนาที่ดินตราด
TRAT LAND DEVERLOPMENT STATION
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 กรมพัฒนาที่ดิน

เลขที่ 65 หมู่ 8 ตำบลทุ่งนนทรี อำเภอเขาสมิง จ.ตราด 23130
โทรศัพท์ : 039-619518  โทรสาร : 039-619517 Email : trt01@ldd.go.th