ดินเหนียว เป็นดินเนื้อละเอียด ซึ่งมีคุณสมบัติ ทึบน้ำ เหนียวเมื่อให้น้ำในปริมาตร
ที่เหมาะสม จะสามารถนำมาปั้นเป็นรูปทรงต่าง ๆ  ได้เมื่อนำไปเผาจะแปรสภาพ
เป็นวัตถุแข็ง ไม่เปลี่ยนรูป ดินร่วนเหนียว ปนทราย (sandy clay loam) เมื่อแห้ง
จะแตกออกเป็นก้อนแข็งเช่นเดียวกับพวกดินร่วนเหนียว แต่เมื่อชื้นสัมผัสดูจะรู้สึกเหนียวและสากมือ
   ดินเหนียว ดินอุ้มน้ำได้ดีมาก น้ำในดินเป็นประโยชน์ได้น้อยกว่าดินร่วน เพราะน้ำ
ถูกดูดไว้ที่ผิวของเม็ดดินด้วยแรงที่สูงมาก และธาตุอาหารก็ถูกดูดไว้ได้มาก เช่น
เดียวกันธาตุอาหารในดินจะเป็นประโยชน์ในสภาพดินเปียก พืชจะใช้เป็นประโยชน์
ได้ดีกว่าดินแห้ง ดินแห้งจะมีปัญหากับพืชที่ปลูก ช่องอากาศจะมีน้อยกว่าช่องน้ำ
ทำให้การถ่ายเทอากาศไม่ดี การระบายน้ำเลวธาตุอาหารอยู่ในระดับปานกลาง
ถึงสูงดินต้องมีการปรับปรุง จึงเหมาะต่อการเพาะปลูกพืช

สมบัติของดิน
      เป็นดินร่วนหรือร่วนปนดินเหนียว ดินล่างเป็นพวกดินเหนียวสีน้ำตาล สีเหลืองหรือแดง ดินลึกระบายน้ำมากเกินไป ความอุดมสมบูรณ์ต่ำถึงปานกลาง

การแก้ไข
  ใช้ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอกร่วมกับปุ๋ยเคมี ต้องมีการจัดการที่ดี โดยมีการจัดระบบ
อนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่ที่มีความลาดชันสูง

                           พืชที่ปลูก ไม้ผล ทุกชนิด

 
 
go to top