สถานีพัฒนาที่ดินจันทบุรี  
HOME  หน้าแรก l ติดต่อเรา l ผังเว็บไซต์
 • ข่าวสถานีพัฒนาที่ดินจันทบุรี
 • ข่าวกรมพัฒนาที่ดิน
 • ข่าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรี
 •  
   
   

   สถานีพัฒนาที่ดินจันทบุรี ร่วมกับสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมจัดรายงานวิทยุ "เกาะติดข่าว 90.25" เพื่อให้ความรู้ข่าวสารด้านการเกษตรทุกวันอังคาร - วันศุกร์ เวลา 06.30 น. - 07.00 น.     จังหวัดจันทบุรีกำหนดแผนปฏิบัติงาน
  โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ประจำเดือน กรกฎาคม
  2559  วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 ณ วัดวังหิน
  หมู่6 ต.วังโตนด  อ.นายายอาม  จ.จันทบุรี


   สถานีพัฒนาที่ดินจันทบุรี ร่วมจัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้าการเกษตร ในงานตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ตั้งแต่วันที่ 1 - 23 กันยายน 2559 ณ บริเวณด้านข้างทำเนียบรัฐบาล ริมคลองผดุงกรุงเกษม โดย

      
  [แจกเมล็ดพันธุ์] สถานีพัฒนาที่ดินจันทบุรี  ได้รับการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด  ปี 2558   รวม  25  ตัน  เพื่อให้เกษตรกรนำไปปลูกเพื่อไถกลบบำรุงดิน  ในปี  2559  ได้จัดซื้อเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด  รวม  30  ตัน  อยู่ในช่วงการจัดซื้อจากเกษตรกร  โดยรวบรวมจากแหล่งปลูกในจังหวัด  เกษตรกรรายใดต้องการขอรับการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์เพื่อปลูกบำรุงดิน  ให้มาขอรับได้ตั้งแต่  ต้นเดือน  มีนาคม  2559  เป็นต้น
  [แจกหญ้าแฝก]ในปี  2559  สถานีพัฒนาที่ดินได้ดำเนินการผลิตแฝก  เพื่อแจกจ่ายทั้งสิ้น 1,102,000  กล้า  และผลิตแฝกเพื่อปลูก  2,470,000  กล้า  ปัจจุบันในปี 2559  อยู่ในช่วงดำเนินการจัดทำแปลงขยายพันธุ์  ซึ่งสามารถแจกจ่ายให้ผู้สนใจนำไปปลูกได้ ตั้งแต่ ต้นเดือน  พฤษภาคม  2559 

   

  โครงการพระราชดำริ
  "ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ"
  ที่มา  จังหวัดจันทบุรีได้พิจารณากำหนดพื้นที่ ตำบลคลองขุด อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี จัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2525

     ศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริ

     ศูนย์ขยายผลการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ

   

   

     "คนหวงแผ่นดิน" หญ้าแฝกสัทธาเหนือกว่าชีวิต

     "ยันต์  วรรณราด" เหนือศรัทธาสู่หญ้าแฝก
     "มหัศจรรย์ 12 พด." แก้ดินเปรี้ยวด้วย พด.9

      
     โครงการประกวดเว็บไซต์หน่วยงาน
     โครงการฝึกอบรมการผลิตและใช้ปุ๋ยหมัก
     การบริการแผนที่และภาพถ่ายออร์โธสี
     ห้องสมุดอิเล็กทรอนิคส์ (e-libraly)
     ห้องเรียนอิเล็กทรอนิคส์ (e-Learning)   
    งานก่อสร้างฝายน้ำล้น ที่บ้านหนองหงส์ หมู่ 10 ต.สองพี่น้อง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี รหัสโครงการ จบ.0358 แบบเลขที่ 10558 น.
    งานก่อสร้างสระเก็บน้ำ ที่บ้านจันทเขลม หมู่ 2 ต.จันทเขลม อ.เขาคิชฌกูฎ จ.จันทบุรี รหัสโครงการ จบ.0257 แบบเลขที่ 07557 น.

    งานก่อสร้างสระเก็บน้ำ ที่บ้านเนินมณฑา หมู่ 10 ต.กระแจะ อ.นายายอาม จ.จันทบุรี รหัสโครงการ จบ.0457 แบบเลขที่17457 น.
   

  นายปรีชา โหนแหยม

  ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินจันทบุรี

   

  ดาวน์โหลดข้อมูล
  วิดีทัศน์ มัลติมิเดีย
  อีเมล์หน่วยงานกรมพัฒนาที่ดิน
  ปฎิทินหน่วยงาน
  กระดานถาม-ตอบ
  ติดต่อหน่วยงาน


  เชื่อมโยงหน่วยงานภายในกรม
  เชื่อมโยงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

   

   

   
   
  Visiter    
  simple statistics