E-mail Address

 
 

 สถานีพัฒนาที่ดินตราด ได้นำนักเรียนเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมค่ายยุวหมอดิน ปีงบประมาณ 2557 หลักสูตร     "การพัฒนาที่ดินสู่เกษตรอินทรีย์ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง"
ณ ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

  อ่านรายละเอียด.......>>>

สถานีพัฒนาที่ดินตราด ร่วมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการพัฒนาที่ดินแก่สมาชิก
โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว ในพื้นที่ บ้านห้วงบอน หมู่ 5 ตำบลไม้รูด อำเภอคลองใหญ่
จังหวัดตราด
  อ่านรายละเอียด.......>>>

สถานีพัฒนาที่ดินตราด จัดโครงการรณรงค์และส่งเสริมยุติการเผาตอซัง ในพื้นที่ หมู่ 3
ตำบลแหลมกลัด อำเภอเมือง จังหวัดตราด โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธาน เปิดโครงการ
  อ่านรายละเอียด.......>>>

สถานีพัฒนาที่ดินตราด ได้จัดโครงการฝึกอบรมหมอดินอาสาประจำตำบล
หลักสูตร"การพัฒนาหมอดินอาสาประจำตำบล ปีงบประมาณ 2557"
ณ ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
  อ่านรายละเอียด.......>>>


 ระบบบริหารจัดการการตัดสินใจเชิงพื้นที่ EIS - ด้านการพัฒนาที่ดิน
    ระบบ EIS สามารถแสดงข้อมูลแผนที่จากข้อมูลภายนอกที่ให้บริการ ได้แก่ ArcGIS Online, Bing Maps และ Google Maps
         ระบบ EIS รองรับการแสดงผลผ่าน Internet Explorer 8 ( IE8 ) หรือ Mozilla Firefox 3.3.6 หรือ Safari โดยสามารถคลิก Download ได้ที่นี่ !!
 
*สำหรับเกษตรกร นักเรียน นักศึกษา ประชาชน ที่สนใจ สามารถคลิกเลือกได้ตามรายการด้านล่างนี้
     ระบบบริหารและติดตามโครงการปลูกหญ้าแฝก (Vetiver Grass Tracking)
     ข้อมูลการติดตามการปลูกหญ้าแฝก (รายงานทั้งแบบ MIS และ GIS)
     ระบบการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน (Present Land Use Monitoring)
     ระบบการนำเสนอแผนที่ชุดดิน (Soil Series) มาตราส่วน 1 : 25,000
     ระบบเตือนภันธรรมชาต(Natural Disasters Warning)
     ระบบบันทึกตำแหน่งเกิดเหตุผ่านโทรศัพท์มือถือ (Mobile)
     ระบบบริหารจัดการข้อมูลเกษตรอินทรีย์ลดใช้สารเคมีทางการเกษตร / เกษตรอินทรีย์
     ระบบบริหารจัดการข้อมูลโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์
*สำหรับเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดิน
     เฉพาะเจ้าหน้าที่ !!


 


สถานีพัฒนาที่ดินตราด
เลขที่ 65 หมู่ 8 ตำบลทุ่งนนทรี อำเภอเขาสมิง จ.ตราด 23130
โทรศัพท์ : 039-616518, โทรสาร : 039-619517, E-mail : trt01@ldd.go.th