บริการตรวจสอบพื้นที่ในเขตป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี และตรวจสอบพื้นที่ความลาดชันเกิน 35% ในเขตเขา


ข้อมูลเบื้องต้น

กลุ่มสำรวจเพื่อทำแผนที่ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 มีบริการตรวจสอบแนวเขตป่าไม้ถาวรและพื้นที่ความลาดชันเกิน 35% ให้กับหน่วยงานราชการ และประชาชนทั่วไป ของพิ้นที่จังหวัดปราจีนบุรี สระแก้ว ตราด จันทบุรี ระยอง ชลบุรี และจังหวัดฉะเชิงเทรา มีวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบเพื่อพิสูจน์สิทธิ์การครอบครองที่ดินของบุคคลในเขตพื้นที่ของรัฐ และแก้ปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ


แผนที่แนวเขตป่าไม้ถาวรภาคตะวันออก


งานบริการตรวจสอบ

 • บริการตรวจสอบพื้นที่ในเขตป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี
 • ตรวจสอบพื้นที่ความลาดชันเกิน 35% ในเขตเขา

เอกสารอ้างอิงในการตรวจสอบ

 • แผนที่มาตราส่วน 1 : 50,000 ห้ามย่อหรือขยาย และใช้ลำดับชุด L7017 (อ้างอิงพื้นหลักฐาน Indian 1975) พร้อมระบุค่าพิกัดมุมทแยง
 • รูปแปลงที่ลงในแผนที่ 1 : 50,000 ถ้าน้อยกว่า 6 ไร่ ให้ลงเป็นจุด ถ้ามากกว่า 6 ไร่ ให้ลงเป็นพื้นที่ปิด
 • สำเนาแผนที่ รว.๙ ต้องระบุค่าพิกัดมุมทแยง
 • เอกสารที่อ้างถึง(หลักฐานทางที่ดิน) เช่น โฉนดที่ดิน น.ส.๓ก, กสน.๕, สค.๑ ถ้ามีการอ้างถึงควรแนบเอกสารส่งมาด้วย
 • แผนที่และเอกสาร ทุกฉบับ ที่ส่งตรวจต้องรับรองสำเนาถูกต้อง ด้วยปากกาสีน้ำเงิน

ตัวอย่างเอกสารที่ใช้อ้างอิงในการตรวจสอบ

 • แผนที่มาตราส่วน 1 : 50,000 คลิกที่รูปภาพ • รูปแปลงที่ลงในแผนที่ 1 : 50,000 คลิกที่รูปภาพ • สำเนาแผนที่ รว.๙ พร้อมระบุค่าพิกัดมุมทแยง คลิกที่รูปภาพ


 • เอกสารที่อ้างถึง(หลักฐานทางที่ดิน) เช่น โฉนดที่ดิน กสน.๕ คลิกที่รูปภาพ


 • แผนที่และเอกสาร ทุกฉบับ ที่ส่งตรวจต้องรับรองสำเนาถูกต้อง ด้วยปากกาสีน้ำเงิน คลิกที่รูปภาพสถานที่ให้บริการ

 • กลุ่มสำรวจเพื่อทำแผนที่ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2

ช่องทางให้บริการ

 • ติดต่อขอรับบริการด้วยตัวเอง
 • ทำหนังสือร้องขอให้ตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เวลาติดต่อขอรับบริการ

 • วันจันทร์-วันศุกร์ ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด ตั้งแต่เวลา 8.30-16.30 น. (มีพักเที่ยง 12.00-13.00 น.)

เอกสารที่ใช้ประกอบขอรับบริการ

 • บัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรที่ออกโดยหน่วยงานราชการ เช่น ใบขับขี่ หนังสือเดินทาง เป็นต้น

แผนผังขั้นตอนการบริการ


ติดต่อสอบถาม

 • กลุ่มสำรวจเพื่อทำแผนที่ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 โทรศัพท์ 038-351409 , 038-352410 ต่อ 16
 • แผนที่สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2