สรุปความรู้ของข้าราชการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รอบการประเมินที่ 1/2567

ลำดับ เรื่อง ผู้สรุป หน่วยงาน
1 การคิดวิเคราะห์ (Analycal Skill) น.ส.กาญจนา ชาวบุรี สพด.จันทบุรี
2 การประมวลผลข้อมูลด้วยโปรแกรม PHP เบื้องต้น นายจินตวัฒน์ ไพบูลย์ไตรรัตน์ กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน
3 สมรรถนะหลักสำหรับข้าราชการพลเรือน น.ส.ชลธิชา เมฆโสภณ สพด.ฉะเชิงเทรา
4 การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท น.ส.พัชรนันท์ ทวีพงศ์จิรภาส ฝ่ายบริหารทั่วไป
5 เสริมสร้างเกียรติภูมิข้าราชการไทย : สำนึกข้าราชการไทยไม่โกง น.ส.กนกกาญจน์ ตันโสภณ ศูนย์ศีกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ
6 พรบ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ปี 2560 นางกัลยวีร์ เสียงสังข์ ฝ่ายบริหารทั่วไป
7 ปฐพีวิทยาพื้นฐาน น.ส.เนตรณพิศ นาคอ่วมค้า สพด.ชลบุรี
8 จุดมุ่งหมายของวินัยข้าราชการพลเรือนและบทบาทของผู้ดำเนินการทางวินัย น.ส.รัตนา สิงห์บริคัน ฝ่ายบริหารทั่วไป
9 การจัดทำแผนพัฒนาบุคคล นางสมหวัง ผ่านอ้น สพด.ชลบุรี
10 จิตสำนึกสาธารณะ น.ส.สมิหรา มงคล กลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน
11 วินัยและการรักษาวินัย น.ส.สุนิสา ศรีสกุล สพด.ระยอง
12 Project Management สำหรับข้าราชการระดับปฏิบัติการ น.ส.สุภา ไกรผล สพด.ชลบุรี
13 ความรู้พื้นฐานเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐทุกระดับ นายอภิชาติ กฤตธนเวท กลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน
14 การสื่อสารและประสานงาน น.ส.อภิวรรณ จุลนิมิ กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน
15 วัยใสฉลาดรู้เนต นายอานนท์ นันสว่าง กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน
16 การวางแผนกลยุทธ น.ส.ธัญลักษณ์ เจริญพรภักดี กลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน
17 การวางแผนกลยุทธ น.ส.ประภาศรี แก้วคำ สพด.ชลบุรี
18 จริยธรรมในการทำงานและการบริหารคน นางนิตยา ภาคสุภาพ สพด.ตราด
19 จริยธรรมในการทำงานและการบริหารคน น.ส.พัชราภรณ์ วงษ์แสง สพด.ชลบุรี
20 การเขียนหนังสือราชการ นางนิภา คุ้มภัย สพด.สระแก้ว
21 การเขียนหนังสือราชการ นางสุวรรรณี วิไลวรรณ สพด.สระแก้ว
22 ความรู้พื้นฐานด้านแผนที่เพื่อการพัฒนาที่ดิน น.ส.พาฝัน อภิปริญญา สพด.ตราด
23 ความรู้พื้นฐานด้านแผนที่เพื่อการพัฒนาที่ดิน นายรณชิต คำผุย กลุ่มสำรวจเพื่อทำแผนที่
24 Google Tool เพื่อการพัฒนางาน น.ส.ขจี มากศรี สพด.ฉะเชิงเทรา
25 Google Tool เพื่อการพัฒนางาน นางนารินทร์ อุบลนุช สพด.ระยอง
26 Google Tool เพื่อการพัฒนางาน น.ส.วรารัตน์ ลีวรางกุล สพด.ชลบุรี
27 การผลิตคลิปสั้นเพื่อการเรียนรู้แบบ Micro Learning นายมนตรี ภูมิไสล สพด.ชลบุรี
28 การผลิตคลิปสั้นเพื่อการเรียนรู้แบบ Micro Learning น.ส.อรอนงค์ บัวดำ กลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน
29 การผลิตคลิปสั้นเพื่อการเรียนรู้แบบ Micro Learning นางสาวปติมา คำกองแก้ว สพด.ปราจีนบุรี
30 การจำแนกประเภทที่ดินและการตรวจสอบความลาดชันพื้นที่เกิน 35% น.ส.เกษมณี หาญสุรีย์ กลุ่มสำรวจเพื่อทำแผนที่
31 การจำแนกประเภทที่ดินและการตรวจสอบความลาดชันพื้นที่เกิน 35% นายณัฐพล ทองสามสี กลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน
32 การจำแนกประเภทที่ดินและการตรวจสอบความลาดชันพื้นที่เกิน 35% น.ส.ดวงใจ วัยเจริญ ศูนย์ศีกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ
33 การจำแนกประเภทที่ดินและการตรวจสอบความลาดชันพื้นที่เกิน 35% นายธภัทร ชูประเสริฐ ศูนย์ศีกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ
34 การจำแนกประเภทที่ดินและการตรวจสอบความลาดชันพื้นที่เกิน 35% น.ส.พัชนิดา มณฑาทอง สพด.ฉะเชิงเทรา
35 การจำแนกประเภทที่ดินและการตรวจสอบความลาดชันพื้นที่เกิน 35% น.ส.สุกัญญา เกลาเกลี้ยง กลุ่มวิเคราะห์ดิน
36 การจำแนกประเภทที่ดินและการตรวจสอบความลาดชันพื้นที่เกิน 35% นายองอาจ นักฟ้อน สพด.ฉะเชิงเทรา
37 การจำแนกประเภทที่ดินและการตรวจสอบความลาดชันพื้นที่เกิน 35% น.ส.อุบลรัตน์ บัวเผื่อน สพด.จันทบุรี
38 โครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน นายหนูจันทร์ ศิริสุวรรณ์ สพด.ฉะเชิงเทรา
39 โครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน นายไพทูรย์ นาคเกษม สพด.จันทบุรี
40 โครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน น.ส.ชนิดาภา ธนะศรีรางกุล สพด.ตราด
41 โครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน นายชัชวาลย์ เสริมศรี กลุ่มสำรวจเพื่อทำแผนที่
42 โครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ว่าที่ รต.ณัฐวุฒิ กุลแก้ว สพด.ระยอง
43 โครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน น.ส.บุญส่ง สว่างแสง ศูนย์ศีกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ
44 โครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน นายปฏิวัติ อยู่สุข ศูนย์ศีกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ
45 โครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน น.ส.มะลิ มนทบ สพด.ฉะเชิงเทรา
46 โครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน นายรัฐ เกาวนันทน์ ศูนย์ศีกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ
47 โครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน นายวิรัล มกคล้าย สพด.ระยอง