สรุปความรู้ของข้าราชการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รอบการประเมินที่ 2/2564

ลำดับ เรื่อง ผู้สรุป หน่วยงาน
1 ระบบแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri Map Online) น.ส.กนกกาญจน์ ตันโสภณ สพด.จันทบุรี
2 ระบบแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri Map Online) นางจุรีพร เสียงสังข์ ฝ่ายบริหารทั่วไป สพข.2
3 ระบบแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri Map Online) นายชัญญนัท ชูประเสริฐ ศูนย์ศีกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ
4 ระบบแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri Map Online) น.ส.ชุดาภา บุดดี สพด.ระยอง
5 ระบบแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri Map Online) นางนิตยา ภาคสุภาพ สพด.ตราด
6 ระบบแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri Map Online) นายบุญสม พรหมสุวรรณ์ สพด.ฉะเชิงเทรา
7 ระบบแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri Map Online) นายปฏิวัติ อยู่สุข ศูนย์ศีกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ
8 ระบบแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri Map Online) น.ส.ปติมา คำกองแก้ว สพด.ปราจีนบุรี
9 สร้างเครือข่ายเบิกจ่ายปลอดภัย นางนิภา คุ้มภัย สพด.สระแก้ว
10 สร้างเครือข่ายเบิกจ่ายปลอดภัย น.ส.รัตนา สิงห์บริคัน ฝ่ายบริหารทั่วไป สพข.2
11 วินัยและการรักษาวินัย น.ส.เจรียงขวัญ ใจดี สพด.ตราด
12 วินัยและการรักษาวินัย ว่าที่ ร.ต.ณัฐวุฒิ กุลแก้ว สพด.ระยอง
13 วินัยและการรักษาวินัย น.ส.ดวงใจ วัยเจริญ ศูนย์ศีกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ
14 วินัยและการรักษาวินัย น.ส.นิโลบล สุจสินธุ์ ศูนย์ศีกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ
15 วินัยและการรักษาวินัย น.ส.พนิตพร อินทรสถิตย์ สพด.ชลบุรี
16 วินัยและการรักษาวินัย น.ส.ภัสสมณฑ์ เอี่ยมเข่ง สพด.ปราจีนบุรี
17 วินัยและการรักษาวินัย นายวชิระ แสงประทุม สพด.ระยอง
18 วินัยและการรักษาวินัย น.ส.สุกัญญา เกลาเกลี้ยง กลุ่มวิเคราะห์ดิน สพข.2
19 วินัยและการรักษาวินัย น.ส.สุภา ไกรผล สพด.ชลบุรี
20 ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน การอ่านที่มีประสิทธิภาพ น.ส.อภิวรรณ จุลนิมิ กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน สพข.2
21 นักบริหารพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับกลาง น.ส.จรรจิรา เจริญทวีชัย สพด.จันทบุรี
22 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภูมิสารสนเทศ นางจุฬาลักษณ์ แก้วอ่อน สพด.ระยอง
23 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภูมิสารสนเทศ น.ส.วรารัตน์ ภาคภูมิ สพด.ปราจีนบุรี
24 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภูมิสารสนเทศ น.ส.สมิหรา มงคล กลุ่มวิชาการฯ สพข.2
25 การกำหนดตัวชี้วัดรายบุคคล สำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน น.ส.ญาดา อินชัยวงศ์ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ
26 การกำหนดตัวชี้วัดรายบุคคล สำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน น.ส.ธัญลักษณ์ เจริญพรภักดี กลุ่มวิชาการฯ สพข.2
27 การกำหนดตัวชี้วัดรายบุคคล สำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน น.ส.ศิริวรรณ อินพรหม สพด.ตราด
28 การกำหนดตัวชี้วัดรายบุคคล สำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน นางสมหวัง ผ่านอ้น สพด.ชลบุรี
29 การกำหนดตัวชี้วัดรายบุคคล สำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน นายสัญชัย แซ่เจียง สพด.ตราด
30 การกำหนดตัวชี้วัดรายบุคคล สำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน นางสุวรรณี วิไลวรรณ สพด.ตราด
31 การกำหนดตัวชี้วัดรายบุคคล สำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน น.ส.อรอนงค์ บัวดำ กลุ่มวิชาการฯ สพข.2
32 การใช้งานระบบ LDD Zoning น.ส.จารุวรรณ ศรีฟ้า ศูนย์ศีกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ
33 การใช้งานระบบ LDD Zoning นายธวัชชัย บุญพงษ์ สพด.ตราด
34 การใช้งานระบบ LDD Zoning นายนิวัฒน์ อินทร์หอม สพด.สระแก้ว
35 การใช้งานระบบ LDD Zoning น.ส.ปาริชาติ ไผผักแว่น สพด.ปราจีนบุรี
36 การใช้งานระบบ LDD Zoning น.ส.พัชรนันท์ ทวีพงศ์จิรภาส ฝ่ายบริหารทั่วไป สพข.2
37 การใช้งานระบบ LDD Zoning น.ส.พัชราภาณ์ วงษ์แสง สพด.ชลบุรี
38 การใช้งานระบบ LDD Zoning นายรัฐ เกาวนันทน์ ศูนย์ศีกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ
39 การใช้งานระบบ LDD Zoning น.ส.วรารัตน์ ลีวรางกุล สพด.ชลบุรี
40 เสริมสร้างเกียรติภุูมิข้าราชการ สำนึกข้าราชการไทยไม่โกง นายอานนท์ นันสว่าง กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน สพข.2
41 การใช้งาน QGIS เบื้องต้น นางจันทร์จิรา ศิริสุวรรณ์ สพด.จันทบุรี
42 การใช้งาน QGIS เบื้องต้น น.ส.น้ำฝน อิสระ สพด.ชลบุรี
43 การใช้งาน QGIS เบื้องต้น น.ส.ประภาศรี แก้วคำ สพด.ฉะเชิงเทรา