สรุปความรู้ของข้าราชการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รอบการประเมินที่ 1/2564

ลำดับ เรื่อง ผู้สรุป หน่วยงาน
1 การบริหารเงินสำหรับข้าราชการ น.ส.อภิวรรณ จุลนิมิ กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน
2 การวางแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพ นายอานันท์ นันสว่าง กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน
3 ความมั่นคงปลอดภัยบนอินเตอร์เนตและการปฏิบัติตนสำหรับข้าราชการยุคดิจิทัล นายอานนท์ นันสว่าง กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน
4 การใช้งานโปรแกรม QGIS เบื้องต้น น.ส.ดวงใจ วัยเจริญ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
5 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภูมิสารสนเทศ น.ส.จรรจิรา เจริญทวีชัย สพด.จันทบุรี
6 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภูมิสารเทศ นายชัญญาณัท ชูประเสริฐ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
7 ระบบแผนที่ทางเลือกพืชเศรษฐกิจ LDD Zoning น.ส.ธัญลักษณ์ เจริญพรภักดี กลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน
8 การใช้งานระบบ LDD Zoning น.ส.สุกัญญา เกลาเกลี้ยง กลุ่มวิเคราะห์ดิน
9 ระบบแผนที่ทางเลือกพืชเศรษฐกิจ "LDD Zoning" น.ส.ประภาศรี แก้วคำ สพด.ฉะเชิงเทรา
10 การกำหนดตัวชี้วัดรายบุคคล (KPI) สำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน นางสุวรรณี วิไลวรรณ สพด.ตราด
11 การกำหนดตัวชี้วัดรายบุคคล (KPI) สำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน นางนิภา คุ้มภัย สพด.สระแก้ว
12 การกำหนดตัวชี้วัดรายบุคคลสำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน น.ส.ชุดาภา บุดดี สพด.ระยอง
13 การใช้งาน Agri-Map Online นางจันทร์จิรา ศิริสุวรรณ์ สพด.จันทบุรี
14 ระบบแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดหารจัดการเชิงรุกออนไลน์ (Agri-Map Online) น.ส.นิโลบล สุจสินธุ์ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
15 ระบบแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดหารจัดการเชิงรุกออนไลน์ (Agri-Map Online) น.ส. จารุวรรณ ศรีฟ้า ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
16 วินัยและการรักษาวินัย นายอภิชาติ กฤตธนเวท กลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน
17 วินัยและการรักษาวินัย น.ส.พัชรนันท์ ทวีพงศ์จิรภาส ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
18 วินัยและการรักษาวินัย น.ส.กนกกาญจน์ ตันโสภณ สพด.จันทบุรี
19 วินัยและการรักษาวินัย นางนิตยา ภาคสุภาพ สพด.ตราด
20 วินัยและการรักษาวินัย น.ส.ปติมา คำกองแก้ว สพด.ปราจีนบุรี
21 วินัยและการรักษาวินัย นางสมหวัง ผ่านอ้น สพด.ชลบุรี
22 วินัยและการรักษาวินัย น.ส.บุญส่ง สว่างแสง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
23 วินัยและการรักษาวินัย นายรัฐ เกาวนันทน์ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
24 วินัยและการรักษาวินัย นายปฏิวัติ อยู่สุข ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ