สรุปความรู้ของข้าราชการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รอบการประเมินที่ 1/2562

ด้านการพัฒนาความรู้ทั่วไป

ลำดับ เรื่อง
1 ระบบการวางแผนการใช้ที่ดิน
2 ความรู้จากประสบการณ์ด้านนโยบายเกษตรและอาหาร
3 เรื่องดินและการจัดการดิน
4 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์GIS
5 การเรียนรู้ผ่านสื่อการเรียนการสอนระบบ LDD e-Training
6 การจัดทำภาวะเศรษฐกิจระดับภาค
7 เพิ่มประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติงานโครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก
8 เทคนิคการถ่ายภาพเพื่อการสื่อสารประชาสัมพันธ์
9 สรุปความรู้เทคนิคการนำเสนอ
10 การบริหารจัดการฐานข้อมูล LDD zoning ทาง Internet
11 การบริหารจัดการข้อมูลและนำเสนอในรูปแบบ Visualization e-Training
12 การจัดทำกรอบแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม
13 การจัดการดินเพื่อเพิ่มผลผลิต
14 ข้อมูลอุตุนิยมวิทยากับการวางแผนการจัดการที่ดิน
15 การวางแผนการใช้ที่ดินระดับตำบล

ด้านการพัฒนาความรู้เฉพาะด้าน


ด้านการพัฒนาบทบาทข้าราชการ