สรุปความรู้ของข้าราชการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รอบการประเมินที่ 2/2566

ลำดับ เรื่อง ผู้สรุป หน่วยงาน
1 การสร้าง Growth Mindset เพื่อผลสําเร็จของชีวิตและงาน นายมนตรี ภูมิไสล สพด.ชลบุรี
2 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภูมิสารสนเทศ น.ส.เกษมณี หาญสุริย์ กลุ่มสำรวจเพื่อทำแผนที่
3 เครื่องมือเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA4.0) นายเจษฎาพงษ์ นะตาปา กลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน
4 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภูมิสารสนเทศ นางสาวเนตรณพิศ นาคอ่วมค้า สพด.ชลบุรี
5 ปฐพีวิทยาพื้นฐานและการประยุกต์ใช้ข้อมูล นายไพฑูรย์ นาคเกษม สพด.จันทบุรี
6 วินัยและจรรยาข้าราชการ น.ส.กนกกาญจน์ ตันโสภณ สพด.จันทบุรี
7 การใช้งานระบบ LDD Zonning น.ส.กาญจนา ชาวบุรี สพด.จันทบุรี
8 การใช้ Agri-Map Online น.ส.ขจี มากศรี สพด.ฉะเชิงเทรา
9 การสร้าง Growth Mindset เพื่อผลสําเร็จของชีวิตและงาน น.ส.จารุวรรณ สีฟ้า ศูนย์ศีกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ
10 การพูดในที่สาธารณะและการนำเสนองานต่อที่ประชุมฯ นายจินตวัฒน์ ไพบูลย์ไตรรัตน์ กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน
11 การพูดในที่สาธารณะและการนำเสนองานต่อที่ประชุมฯ นางจุรีพร เสียงสังข์ ฝ่ายบริหารทั่วไป
12 Project Management สำหรับข้าราชการระดับปฏิบัติการ น.ส.ชนาภรณ์ จันต๊ะ กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน
13 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภูมิสารสนเทศ น.ส.ชนิดาภา ธนะศรีรางกูร สพด.ตราด
14 ความรู้พื้นฐานเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐทุกระดับ น.ส.ชลธิชา เมฆโสภณ สพด.ฉะเชิงเทรา
15 เครื่องมือเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA4) นายชัชวาลย์ เสริมศรี กลุ่มสำรวจเพื่อทำแผนที่
16 พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 น.ส.ญาดา อินชัยยงค์ ศูนย์ศีกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ
17 การสร้างความเข้าใจกรอบธรรมาภิบาลข้อมูล นายณัฐพล ทองสามสี กลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน
18 วินัยและการรักษาวินัย ว่าที่ ร.ต.ณัฐวุฒิ กุลแก้ว สพด.ระยอง
19 Tool สำหรับการฝึกอบรมออนไลน์ น.ส.ดวงใจ วัยเจริญ ศูนย์ศีกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ
20 การใช้จุลินทรีย์เพื่อการเกษตร นายธภัทร ชูประเสริฐ ศูนย์ศีกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ
21 แนวทางการการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มาใช้สำหรับการบริการภาครัฐ นางสาวธัญลักษณ์ เจริญพรภักดี กลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน
22 การเปลี่ยนผ่านสู่องค์กรดิจิตอล นางนารินทร์ อุบลนุช สพด.ระยอง
23 ความรู้พื้นฐานด้านแผนที่เพื่อการพัฒนาที่ดิน นางสาวน้ำฝน อิสระ สพด.สระแก้ว
24 การให้บริการที่เป็นเลิศ น.ส.นิโลบล สุจสินธุ์ ศูนย์ศีกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ
25 การบริหารเงินสำหรับข้าราชการ นางนิตยา ภาคสุภาพ สพด.ตราด
26 ระบบแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุง (Agri-Map Online) นายนิวัฒน์ อินหอม สพด.สระแก้ว
27 จุดประกายความคิดเพื่อสร้างนวัตกรรม น.ส.บุญส่ง สว่างแสง ศูนย์ศีกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ
28 การพัฒนาคุณภาพการบริการภาครัฐ นายปฏิวัติ อยู่สุข ศูนย์ศีกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ
29 จุดมุ่งหมายของวินัยข้าราชการพลเรือนและ บทบาทของผู้ดำเนินการทางวินัย นางสาวปติมา คำกองแก้ว สพด.ปราจีนบุรี
30 การกำหนดตัวชี้วัดรายบุคคลสำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน น.ส.ประภาศรี แก้วคำ สพด.ฉะเชิงเทรา
31 วินัยและจรรยาข้าราชการ น.ส.พัชรนันท์ ทวีพงศ์จิรภาส ฝ่ายบริหารทั่วไป
32 จิตสำนึกสาธารณะ นางสาวพัชราภรณ์ วงษ์แสง สพด.ชลบุรี
33 ปฐพีวิทยาพื้นฐาน นางสาวพาฝัน อภิปริญญา สพด.ตราด
34 ความรู้พื้นฐานด้านแผนที่เพื่อการพัฒนาที่ดิน น.ส.มะลิ มนทบ สพด.ฉะเชิงเทรา
35 การใช้งาน Agri-Map Online นายรณชิต คำผุย กลุ่มสำรวจเพื่อทำแผนที่
36 ความรู้พื้นฐานด้านแผนที่เพื่อการพัฒนาที่ดิน นายรัฐ เกาวนันท์ ศูนย์ศีกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ
37 สิทธิมนุยชนกับการปฏิบัติราชการ น.ส.รัตนา สิงห์บริคัน ฝ่ายบริหารทั่วไป
38 วินัยและการรักษาวินัย นายวชิระ แสงประทุม สพด.ระยอง
39 วัยเก๋า ฉลาดรู้เนต น.ส.วรารัตน์ ลีวรางกุล สพด.ชลบุรี
40 การพัฒนาคุณภาพการบริการภาครัฐ น.ส.วรารัตน์ ภาคภูมิ สพด.ปราจีนบุรี
41 ปฐพีวิทยาพื้นฐานและการประยุกต์ใช้ข้อมูลดิน นายวิรัล มกคล้าย สพด.ระยอง
42 การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท น.ส.ศิริวรรณ อินทร์พรหม สพด.ตราด
43 สมรรถนะหลักสำหรับข้าราชการพลเรือน นางสมหวัง ผ่านอ้น สพด.ชลบุรี
44 จุดประกายความคิดเพื่อสร้างนวัตกรรม น.ส.สมิหรา มงคล กลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน
45 ฉลาดรู้เนต นายสัญชัย แซ่เจียง สพด.ตราด
46 ความรู้พื้นฐานเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ ทุกระดับ น.ส.สุกัญญา เกลาเกลี้ยง กลุ่มวิเคราะห์ดิน
47 การกำหนดตัวชี้วัดรายบุคคลสำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน (KPI) น.ส.สุนิสา ศรีสกุล สพด.ระยอง
48 การกำหนดตัวชี้วัดรายบุคคลสำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน (KPI) น.ส.สุภา ไกรผล สพด.ชลบุรี
49 วินัยและจรรยาข้าราชการ นายหนูจันทร์ ศิริสุวรรณ์ สพด.ฉะเชิงเทรา
50 การใช้ผลวิเคราะห์ดินเพื่องานวิเคราะห์ดิน นายองอาจ นักฟ้อน สพด.ฉะเชิงเทรา
51 กฏหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้ปฏิบัติงานภาครัฐ นายอภิชาติ กฤตธนเวท กลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน
52 การผลิตคลิปสั้นเพื่อการเรียนรู้แบบ Micro Learning น.ส.อภิวรรณ จุลนิมิ กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน
53 มาตราฐานกรอบธรรมภิบาล น.ส.อรอนงค์ บัวดำ กลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน
54 การขับเคลื่อนนวัตกรรมในองค์กร(Driving Innovation) นายอานนท์ นันท์สว่าง กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน
55 ความรู้พื้นฐานด้านแผนที่เพื่อการพัฒนาที่ดิน น.ส.อุบลรัตน์ บัวเผื่อน สพด.จันทบุรี