คลังความรู้ /งานวิจัย สพข.2 (KM)
ธาตุอาหารในหญ้าแฝกเมื่อเทียบเป็นปริมาณและมูลค่าของปุ๋ยเคมี

การปลูกลองกองบนพื้นที่ลาดชันที่ใช้วิธีการปลูกหญ้าแฝกเป็นรูปครึ่งวงกลมรัศมี 1.5 ...

การใช้กรดอินทรีย์จากน้ำหมักชีวภาพเพื่อทดแทนกรดฟอร์มิกฯ

โดยทั่วไปชาวสวนยางพาราที่ทำยางก้อนถ้วยนะใช้กรดฟอร์มิกสังเคราะห์...

การใช้ขี้เถ้าแกลบสีเทาร่วมกับปุ๋ยโพแทสเซียมเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพ สับปะรดพันธุ์ตราดสีทอง

การศึกษาการใช้ขี้เถ้าแกลบสีเทาร่วมกับปุ๋ยโพแทสเซียมเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพสับปะรดพันธุ์ตราดสีทอง ดำเนินการวิจัยในกลุ่มชุดดินที่ 34

Agri-Map ระบบแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก

Agri-Map หรือระบบแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุกออนไลน์ ...