เกี่ยวกับหน่วยงาน

ประวัติความเป็นมา

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 จัดตั้งตามพระราชกฤษฎีกา แบ่งส่วนราชการกรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2527 วันที่ 10 เมษายน 2527 ให้มี 9 กอง 13 สำนักงาน เดือนตุลาคม 2527 จึงได้ก่อตั้งสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 ขึ้น โดยได้ใช้บ้านพักรับรองของสถานีพัฒนาที่ดินชลบุรีเป็นที่ทำการชั่วคราว ต่อมาได้ก่อสร้างอาคารฝึกอบรมสถานีพัฒนาที่ดินชลบุรี ที่หมู่ 8 ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เป็นเงิน 1,765,000 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ซึ่งอยู่ในพื้นที่ของโครงการอนุรักษ์รักษาลุ่มน้ำ (ปัจจุบันไม่มีแล้ว) อาคารฝึกอบรมก่อสร้างเสร็จเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2530 จึงได้ย้ายที่ทำการจากบ้านพักรับรองของสถานีพัฒนาที่ดินชลบุรี มายังอาคารฝึกอบรม ระหว่างนั้นได้ก่อสร้างอาคารสำนักงานถาวรบริเวณใกล้เคียงกับอาคารฝึกอบรม อาคารสำนักงานก่อสร้างเสร็จจึงได้ย้ายสำนักงาน จากอาคารฝึกอบรมมายังอาคารสำนักงานถาวร เลขที่ 184/3 หมู่ 8 ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 22 กรกฏาคม 2530 ซึ่งเป็นที่ตั้งจนถึงปัจจุบัน ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ภาคตะวันออกทั่ง 7 จังหวัดวิสัยทัศน์

เป็นองค์การอัจฉริยะทางดิน เพื่อขับเคลื่อนการใช้ที่ดินอย่างเหมาะสม 15 ล้านไร่ ภายในปี 2570


พันธกิจ

 • สนับสนุนงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 • วิจัย พัฒนา ให้บริการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน พร้อมทั้งกำหนดเขตการใช้ที่ดินที่เหมาะสมเพื่อการผลิต และให้บริการข้อมูลเชิงพื้นที่ด้านต่างๆ ที่ถูกต้องทันสมัย
 • พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการพัฒนาที่ดินและน้ำ โดยการอนุรักษ์ดินและน้ำ การฟื้นฟูปรับปรุงดินเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร และการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืน ภายใต้กระบวนการที่ชุมชนมีส่วนร่วม
 • พัฒนาหมอดินอาสา ยุวหมอดิน เกษตรกร และกลุ่มเกษตรกร ให้มีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาที่ดิน เพื่อเป็นรากฐานการดำเนินชีวิตอย่างพอเพียง

ภารกิจหลัก

 • สำรวจดิน วิเคราะห์และวิจัยดิน และสิ่งที่เกี่ยวข้องกับดิน เพื่อให้คำแนะนำแก่เกษตรกร สนับสนุนงานวิชาการส่วนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเอกชน ที่มีความประสงค์ขอความร่วมมือ จำแนกประเภทที่ดิน จัดทำสำมะโนที่ดินและเศรษฐกิจที่ดิน เพื่อวางแผนการใช้ที่ดินและกำหนดเขตที่ดิน เพื่อให้ข้อเสนอะแนะการใช้ที่ดินอย่างเหมาะสมและยั่งยืน แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ เกษตรกร ส่วนราชการ ที่เกี่ยวข้องตลอดจนบุคคลที่สนใจทั้งเพื่อการแข่งขัน และเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • ติดตามสถานการณ์ใช้ที่ดิน เพื่อประเมินศักยภาพ การผลิตพืชและให้มีการใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสมกับสมรรถนะของดิน รวมทั้งเพื่อความชัดเจนของสังคมในการใช้ประโยชน์ที่ดิน ตลอดจนกรรมสิทธิ์ที่ดินในเขตป่าไม้ถาวร แก่เจ้าหน้าที่รัฐ ส่วนราชการและบุคคลที่สนใจ
 • ทำการวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ดิน ทั้งในด้านการอนุรักษ์ดินและน้ำ การปรับปรุงบำรุงดิน การแก้ไขดินที่มีปัญหาในการทำการเกษตร เพื่อถ่ายทอดข้อมูลและให้ความรู้กับเกษตรกร เจ้าหน้าที่ของรัฐ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และบุคคลที่สนใจ เื่พื่อให้การพัฒนาการเกษตรเป็นไปอย่างยั่งยืน
 • ให้การบริการวิเคราะห์ดินและสิ่งที่เกี่ยวข้องกับดิน บริการวัสดุปรับปรุงดินพันธุ์พืช เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ และการปรับปรุงบำรุงดิน รวมทั้งปฏิบัติการพัฒนาที่ดินและการอนุรักษ์ดินและน้ำ ให้แ่ก่เกษตรกร เื่พื่อให้การพัฒนาการเกษตรเป็นไปอย่างยั่งยืน
 • จัดทำและให้บริการข้อมูลระบบสารสนเทศด้านการพัฒนาที่ดิน แก่เกษตรกร ส่วนราชการและบุคคลที่สนใจ
 • ประชาสัมพันธ์และถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่เกษตรกร เจ้าหน้าที่ของรัฐ ส่วนราชการและประชาชนทั่วไป

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

 • ศึกษา สำรวจ วิเคราะห์ข้อมูลดินและที่ดิน เพื่อการวางแผนการใข้ที่ดินในระดับไร่นา
 • ศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาที่ดิน ตลอดจนทดสอบผลการวิจัยเพื่อการปรับปรุงในพื้นที่
 • รวบรวมและจัดทำข้อมูลสารสนเทศของหน่วยงานในพื้นที่ ตลอดจนวิเคราะห์ สนับสนุน ผลิต และให้บริการข้อมูลสารสนเทศด้านการพัฒนาที่ดินแก่หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาที่ดินในไร่นา
 • ให้บริการและวิเคราะห์และตรวจสอบดิน น้ำ พืช ปุ๋ยและิื่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ผลิตพันธุ์พืชต่างๆ เพื่อนำมาใช้ในการอนุรักษ์ดินและน้ำและการปรับปรุงบำรุงดิน
 • ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดินแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเกษตรกร
 • ปฎิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฎิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

ค่านิยมองค์กร

  TEAM For Soils (ทีมดี ดินดี)

 • T-Teamwork : สร้างทีม
 • E-Energetic : ทำงานเชิงรุกอย่างมีพลัง
 • A-Agile : คล่องแคล่ว
 • M-Move Forward : มุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน


ผังโครงสร้างหน่วยงาน

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 มีโครงสร้างบริหารดังนี้ รายละเอียด


ผู้บริหารหน่วยงาน


นายเชฏฐรุจ จันทร์แปลง

ผอ.สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2


นางสาวนฤมล หวะสุวรรณ

ผู้เชี่ยวชาญด้านวางระบบการพัฒนาที่ดิน


นางสาวกิ่งดาว ชลธาร

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป


นางสาววลัญดรรชน์ เอี่ยมวรการ

ผอ.กลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน


-ว่าง-

ผอ.กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน


นายสงกรานต์ หอมนาน

ผอ.กลุ่มสำรวจเพื่อทำแผนที่


นางนฤมล ผ่องอักษร

ผอ.กลุ่มวิเคราะห์ดิน


-ว่าง-

ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินปราจีนบุรี


นายขจรยศ สมสาย

ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินสระแก้ว


นายศราวุธ ศิริลักณ์

ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินระยอง


นางจันทร์จิรา ศิริสุวรรณ์

ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินจันทบุรี


นางสาวจรรจิรา เจริญทวีชัย

ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินตราด


นางจุฬาลักษณ์ แก้วอ่อน

ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินชลบุรี


นายบุญสม พรหมสุวรรณ์

ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินฉะเชิงเทรา


-ว่าง-

ผอ.ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ


หน่วยงาน/บุคลากร


ติดต่อหน่วยงาน

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2
184/3 หมู่ 8 ถนนสุขุุมวิท ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
โทรศัพท์ 038-351409 โทรสาร 038-352411 อีเมลล์ r02_1@ldd.go.th