เกี่ยวกับหน่วยงาน

ประวัติความเป็นมา

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 จัดตั้งตามพระราชกฤษฎีกา แบ่งส่วนราชการกรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2527 วันที่ 10 เมษายน 2527 ให้มี 9 กอง 13 สำนักงาน เดือนตุลาคม 2527 จึงได้ก่อตั้งสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 ขึ้น โดยได้ใช้บ้านพักรับรองของสถานีพัฒนาที่ดินชลบุรีเป็นที่ทำการชั่วคราว ต่อมาได้ก่อสร้างอาคารฝึกอบรมสถานีพัฒนาที่ดินชลบุรี ที่หมู่ 8 ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เป็นเงิน 1,765,000 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ซึ่งอยู่ในพื้นที่ของโครงการอนุรักษ์รักษาลุ่มน้ำ (ปัจจุบันไม่มีแล้ว) อาคารฝึกอบรมก่อสร้างเสร็จเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2530 จึงได้ย้ายที่ทำการจากบ้านพักรับรองของสถานีพัฒนาที่ดินชลบุรี มายังอาคารฝึกอบรม ระหว่างนั้นได้ก่อสร้างอาคารสำนักงานถาวรบริเวณใกล้เคียงกับอาคารฝึกอบรม อาคารสำนักงานก่อสร้างเสร็จจึงได้ย้ายสำนักงาน จากอาคารฝึกอบรมมายังอาคารสำนักงานถาวร เลขที่ 184/3 หมู่ 8 ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 22 กรกฏาคม 2530 ซึ่งเป็นที่ตั้งจนถึงปัจจุบัน ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ภาคตะวันออกทั่ง 7 จังหวัดวิสัยทัศน์

พัฒนาที่ดินให้สมบูรณ์ เพิ่มพูนผลผลิต ในทิศทางใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน บนพื้นฐานความพอเพียง


พันธกิจ

 • สนับสนุนงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 • วิจัย พัฒนา ให้บริการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน พร้อมทั้งกำหนดเขตการใช้ที่ดินที่เหมาะสมเพื่อการผลิต และให้บริการข้อมูลเชิงพื้นที่ด้านต่างๆ ที่ถูกต้องทันสมัย
 • พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการพัฒนาที่ดินและน้ำ โดยการอนุรักษ์ดินและน้ำ การฟื้นฟูปรับปรุงดินเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร และการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืน ภายใต้กระบวนการที่ชุมชนมีส่วนร่วม
 • พัฒนาหมอดินอาสา ยุวหมอดิน เกษตรกร และกลุ่มเกษตรกร ให้มีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาที่ดิน เพื่อเป็นรากฐานการดำเนินชีวิตอย่างพอเพียง

ภารกิจหลัก

 • สำรวจดิน วิเคราะห์และวิจัยดิน และสิ่งที่เกี่ยวข้องกับดิน เพื่อให้คำแนะนำแก่เกษตรกร สนับสนุนงานวิชาการส่วนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเอกชน ที่มีความประสงค์ขอความร่วมมือ จำแนกประเภทที่ดิน จัดทำสำมะโนที่ดินและเศรษฐกิจที่ดิน เพื่อวางแผนการใช้ที่ดินและกำหนดเขตที่ดิน เพื่อให้ข้อเสนอะแนะการใช้ที่ดินอย่างเหมาะสมและยั่งยืน แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ เกษตรกร ส่วนราชการ ที่เกี่ยวข้องตลอดจนบุคคลที่สนใจทั้งเพื่อการแข่งขัน และเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • ติดตามสถานการณ์ใช้ที่ดิน เพื่อประเมินศักยภาพ การผลิตพืชและให้มีการใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสมกับสมรรถนะของดิน รวมทั้งเพื่อความชัดเจนของสังคมในการใช้ประโยชน์ที่ดิน ตลอดจนกรรมสิทธิ์ที่ดินในเขตป่าไม้ถาวร แก่เจ้าหน้าที่รัฐ ส่วนราชการและบุคคลที่สนใจ
 • ทำการวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ดิน ทั้งในด้านการอนุรักษ์ดินและน้ำ การปรับปรุงบำรุงดิน การแก้ไขดินที่มีปัญหาในการทำการเกษตร เพื่อถ่ายทอดข้อมูลและให้ความรู้กับเกษตรกร เจ้าหน้าที่ของรัฐ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และบุคคลที่สนใจ เื่พื่อให้การพัฒนาการเกษตรเป็นไปอย่างยั่งยืน
 • ให้การบริการวิเคราะห์ดินและสิ่งที่เกี่ยวข้องกับดิน บริการวัสดุปรับปรุงดินพันธุ์พืช เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ และการปรับปรุงบำรุงดิน รวมทั้งปฏิบัติการพัฒนาที่ดินและการอนุรักษ์ดินและน้ำ ให้แ่ก่เกษตรกร เื่พื่อให้การพัฒนาการเกษตรเป็นไปอย่างยั่งยืน
 • จัดทำและให้บริการข้อมูลระบบสารสนเทศด้านการพัฒนาที่ดิน แก่เกษตรกร ส่วนราชการและบุคคลที่สนใจ
 • ประชาสัมพันธ์และถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่เกษตรกร เจ้าหน้าที่ของรัฐ ส่วนราชการและประชาชนทั่วไป

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

 • ศึกษา สำรวจ วิเคราะห์ข้อมูลดินและที่ดิน เพื่อการวางแผนการใข้ที่ดินในระดับไร่นา
 • ศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาที่ดิน ตลอดจนทดสอบผลการวิจัยเพื่อการปรับปรุงในพื้นที่
 • รวบรวมและจัดทำข้อมูลสารสนเทศของหน่วยงานในพื้นที่ ตลอดจนวิเคราะห์ สนับสนุน ผลิต และให้บริการข้อมูลสารสนเทศด้านการพัฒนาที่ดินแก่หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาที่ดินในไร่นา
 • ให้บริการและวิเคราะห์และตรวจสอบดิน น้ำ พืช ปุ๋ยและิื่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ผลิตพันธุ์พืชต่างๆ เพื่อนำมาใช้ในการอนุรักษ์ดินและน้ำและการปรับปรุงบำรุงดิน
 • ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดินแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเกษตรกร
 • ปฎิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฎิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย


ผังโครงสร้างหน่วยงาน

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 มีโครงสร้างบริหารดังนี้ รายละเอียด


ผู้บริหารหน่วยงาน


นายสุชล แก้วเกาะสะบ้า

ผอ.สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2


นางสาวนฤมล หวะสุวรรณ

ผู้เชี่ยวชาญด้านวางระบบการพัฒนาที่ดิน


นางสาวกิ่งดาว ชลธาร

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป


นางสาววลัญดรรชน์ เอี่ยมวรการ

ผอ.กลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน


นายนินนาท พัฒนวงศ์สุนทร

ผอ.กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน


นายฤทธิรงค์ หลอดกระโทก

ผอ.กลุ่มสำรวจเพื่อทำแผนที่


นางนฤมล ผ่องอักษร

ผอ.กลุ่มวิเคราะห์ดิน


นายวิชัย ทองขาว

ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินปราจีนบุรี


นายชัยชนะ บัวชุม

ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินสระแก้ว


นายวิษณุ พิมบำรุง

ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินระยอง


นายเชฏฐรุจ จันทร์แปลง

ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินจันทบุรี


นายสมาน ก้อนศรีษะ

ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินตราด


นางจุฬาลักษณ์ แก้วอ่อน

ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินชลบุรี


นายสาคร เหมือนตา

ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินฉะเชิงเทรา


นางสาวเกษร จำปา

ผอ.ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ


หน่วยงาน/บุคลากร


ติดต่อหน่วยงาน

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2
184/3 หมู่ 8 ถนนสุขุุมวิท ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
โทรศัพท์ 038-351409 โทรสาร 038-352411 อีเมลล์ r02_1@ldd.go.th