กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน

หน้าที่และความรับผิดชอบ

  • สำรวจจำแนกดินอย่างละเอียด
  • สำรวจสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดิน
  • วิเคราะห์ข้อมูลสภาวะเศรษฐกิจที่ดิน
  • วางแผนการใช้ที่ดินในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
  • รวมจัดทำแผนพัฒนาทรัพยากรดินระดับตำบล
  • จัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศของหน่วยงานในพื้นที่ ตลอดจนวิเคราะห์ สนับสนุน ผลิตและให้บริการข้อมูลสารสนเทศด้านการพัฒนาที่ดิน
  • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

โครงสร้างบริหารงาน

กลุ่มวางแผนการใช้ทีดินมีโครงสร้างบริหารงานดังนี้    คลิกที่รูปภาพ


บุคคลากร


ข้าราชการ


นายนินนาท พัฒนวงศ์สุนทร

ผอ.กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน


น.ส.จันทร์จิรา ศิริสุวรรณ์

นักสำรวจดินชำนาญการพิเศษ


น.ส.อภิวรรณ จุลนิมิ

นักสำรวจดินชำนาญการ


น.ส.ชนาภรณ์ จันต๊ะ

นักสำรวจดินปฏิบัติการ


นายจินตวัฒน์ ไพบูลย์ไตรรัตน์

เศรษฐกรปฏิบัติการ


ลูกจ้างประจำ


นายชำนาญ ยอดแก้ว

พนักงานขับรถยนต์


นายขันชัย มณฑาทอง

พนักงานขับรถยนต์


นางมิน จิตสะอาด

พนักงานเก็บเอกสาร


พนักงานราชการ


น.ส.สิริพร สงวนรัตน์

เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์


น.ส.นันทิตา ดีใหญ่

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน


นางจุรีพร เสียงสังข์

เศรษฐกร


น.ส.ศรอนงค์ อุยโต

นักวิชาการเกษตร


น.ส.กาญจนา ชาวบุรี

นักสำรวจดิน


ลูกจ้างชั่วคราว


นายไฉน บุญมา

พนักงานขับรถยนต์


นางสาวสุปรียา มณฑาทอง

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล


บริการประชาชน


งานบริการประชาชนของกลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน


ติดต่อกลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน

กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2
184/3 หมู่ 8 ถนนสุขุุมวิท ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
โทรศัพท์ 038-351409-10 ต่อ 12 โทรสาร 038-352411 อีเมลล์ r02_4@ldd.go.th