กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน

หน้าที่และความรับผิดชอบ

  • สำรวจจำแนกดินอย่างละเอียด
  • สำรวจสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดิน
  • วิเคราะห์ข้อมูลสภาวะเศรษฐกิจที่ดิน
  • วางแผนการใช้ที่ดินในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
  • รวมจัดทำแผนพัฒนาทรัพยากรดินระดับตำบล
  • จัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศของหน่วยงานในพื้นที่ ตลอดจนวิเคราะห์ สนับสนุน ผลิตและให้บริการข้อมูลสารสนเทศด้านการพัฒนาที่ดิน
  • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

โครงสร้างบริหารงาน

กลุ่มวางแผนการใช้ทีดินมีโครงสร้างบริหารงานดังนี้    คลิกที่รูปภาพ


บุคคลากร


ข้าราชการ


นายนินนาท พัฒนวงศ์สุนทร

ผอ.กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน


น.ส.อภิวรรณ จุลนิมิ

นักสำรวจดินชำนาญการพิเศษ


นายจินตวัฒน์ ไพบูลย์ไตรรัตน์

เศรษฐกรปฏิบัติการ


น.ส.ชนาภรณ์ จันต๊ะ

นักสำรวจดินปฏิบัติการ


นายอานนท์ นันสว่าง

นักสำรวจดินปฏิบัติการ


ลูกจ้างประจำ


นายขันชัย มณฑาทอง

พนักงานขับรถยนต์


พนักงานราชการ


น.ส.นันทิตา ดีใหญ่

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน


น.ส.ศรอนงค์ อุยโต

นักวิชาการเกษตร


นายเปยา ผลเชวง

เจ้าพนักงานการเกษตร


น.ส.กรกมล ป่าเขือ

เศรษฐกร


นายอนุพนธ์ ศิริไทย

นักสำรวจดิน


บริการประชาชน


งานบริการประชาชนของกลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน


ติดต่อกลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน

กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2
184/3 หมู่ 8 ถนนสุขุุมวิท ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
โทรศัพท์ 038-351409 ต่อ 602 โทรสาร 038-352411 อีเมลล์ r02_4@ldd.go.th