งานบริการประชาชน

งานบริการประชาชน ที่สามารถมาใช้บริการที่ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร การให้บริการ ณ จุดเดียว (One stop service) ของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 ได้ทันที (Walk in)คือ


งานบริการประชาชน ที่สามารถมาแจ้งความต้องการที่ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร การให้บริการ ณ จุดเดียว (One stop service) ของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 ได้ แต่การบริการจะอยู่ที่สถานีพัฒนาที่ดินแต่ละจังหวัด ประชาชนที่มีความต้องการสามารถติดต่อสอบถามโดยตรงที่สถานีพัฒนาที่ดินได้เช่นกัน ติดต่อสอบถาม

 • บริการเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสดเพื่อปรับปรุงบำรุงดิน
 • บริการวัสดุปรับปรุงดินกรด / ดินเปรี้ยว
 • บริการขุดสระน้ำขนาดเล็กนอกเขตชลประทาน
 • ฟื้นฟูพื้นที่ผ่านเลี้ยงกุ้งกุลาดำ / พื้นที่ไม่เหมาะสมในการทำการเกษตร
 • สร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ

งานบริการประชาชน ที่มีหน่วยงานอื่นเกี่ยวข้อง และมีขั้นตอนในการดำเนินการ


สถานที่ให้บริการ

 • ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารการให้บริการ ณ จุดเดียว (One stop service) สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2

ช่องทางให้บริการ

 • ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
 • ถ้าเป็นข้อมูล / รายละเอียดเพิ่มเติม สอบถามได้ทางโทรศัพท์

ระยะเวลาเปิิดให้บริการ

 • วันจันทร์-วันศุกร์ ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด ตั้งแต่เวลา 8.30-16.30 น. (พักเที่ยง เวลา 12.00-13.00 น.)

เอกสารที่ใช้ประกอบขอรับบริการ

 • บัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรที่ออกโดยหน่วยงานราชการ เช่น ใบขับขี่ หนังสือเดินทาง เป็นต้น

ติดต่อสอบถาม

 • ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร การให้บริการ ณ จุดเดียว (One stop service) ของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 กลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน โทรศัพท์ 038-351409 ต่อ 607
 • สถานีพัฒนาที่ดินชลบุรี โทรศัพท์ 038-389107
 • สถานีพัฒนาที่ดินสระแก้ว โทรศัพท์ 037-241197
 • สถานีพัฒนาที่ดินฉะเชิงเทรา โทรศัพท์ 038-531200
 • สถานีพัฒนาที่ดินระยอง โทรศัพท์ 038-636364
 • สถานีพัฒนาที่ดินจันทบุรี โทรศัพท์ 039-433713
 • สถานีพัฒนาที่ดินตราด โทรศัพท์ 039-619518
 • สถานีพัฒนาที่ดินปราจีนบุรี โทรศัพท์ 037-629518