ข่าวประชาสัมพันธ์/จัดซื้อจัดจ้าง
เรื่องประกาศ
สอบราคาจัดซื้อปูนเพื่อการเกษตรปูนมาร์ล และปูนโดโลไมท์ ประกาศวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558
ประกาศจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เพยแพร่ความรู้ความใจ ในด้านการอนุรักษ์ดินและน้ำ วันที่ประกาศ...
ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกสรรพนักงานราชการตำแหน่งนักวิชาการเกษตร และนักวิชาการเงินฯ
สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตรปูนโดโลไมท์ 250 ตัน วันที่ประกาศ 1 พฤษภาคม 2558
ประกวดราคาจ้างงานบริการบํารุงรักษาตึกหรืองานบริการซ่อมบํารุงตึก ประกาศวันที่ 29 มิถุนายน 2558
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งเก่าชำรุด ประกาศวันที่ 23 มีนาคม 2559
จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธุ์เผยแพร่ความรู้ งานด้านวิชาการการพัฒนาที่ดินฯ ประกาศวันที่ 25 มีนาคม 2559