ข่าวประชาสัมพันธ์/จัดซื้อจัดจ้าง
เรื่องประกาศ
ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 เรื่อง ประกาศเจตนารมณ์เป็นองค์คุณธรรมต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของกรมพัฒนาที่ดิน
มาตราการการดำเนินการกรณีข้าราชการฝ่าฝืนจริยธรรมหรือไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน และข้อกำหนดจริยธรรมของส่วนราชการ
ร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ
7 ช่องทางการรับข้อชมเชย เสนอแนะ ร้องเรียน และเบาะแสการทุจริต
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างขยายเชื้อสารเร่งซุปเปอร์ พด.1 พด.2 พด.3 พด.6 และ พด.7 พร้อมขนส่ง จำนวน 91,300 ซอง ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศวันที่ 20 มีนาคม 2566
ประกาศประกวดราคาจ้างขยายเชื้อสารเร่งซุปเปอร์ พด.1 พด.2 พด.3 พด.6 และ พด.7 พร้อมขนส่งจำนวน 91,300 ซอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างขยายเชื้อผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ สารเร่งซุปเปอร์พด.1 , พด.2 , พด.3 , พด.6 และสารเร่งซุปเปอร์พด.7 พร้อมขนส่งด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศวันที่ 12 พฤษภาคม 2565
ประกวดราคาจ้างขยายเชื้อผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ สารเร่งซุปเปอร์ พด.1 พด.2 พด.3 พด.6 และสารเร่งซุปเปอร์พด.7 พร้อมขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศวันที่ 26 เมษายน 2565
ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประกาศวันที่ 23 มีนาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อปูนเพื่อการเกษตร ปูนโดโลไมท์ จำนวน 1,940 ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศวันที่ 23 มีนาคม 2565
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อวัสดุเพื่อการเกษตร (ปูนโดโลไมท์) จำนวน 1,940 ตัน พร้อมขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างขยายเชื้อผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ สารเร่งซุปเปอร์ พด.1 พด.2 พด.3 พด.6 และสารเร่งซุปเปอร์พด.7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศวันที่ 13 มกราคม 2565
ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุเพื่อการเกษตร (ปูนมาร์ล) จำนวน 3,130 ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศวันที่ 13 มกราคม 2565
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อวัสดุเพื่อการเกษตร (ปูนมาร์ล) จำนวน 3130 ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศวันที่ 27 ธันวาคม 2564
ประกาศ ประกวดราคาจ้างขยายเชื้อผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ สารเร่งซุปเปอร์พด. 1 พด.2 พด.3 พด.6 และสารเร่งซุปเปอร์พด.7 พร้อมขนส่ง ประกาศวันที่ 17 ธันวาคม 2564
ประกาศขอบเขตของงานประกวดราคาจ้าง (TOR)ขยายเชื้อสารเร่งซุปเปอร์พด.1 2 3 6 และ 7 ประกาศวันที่ 15 ธันวาคม 2564
ประกาศขอบเขตของงานประกวดราคาจ้าง TOR จัดซื้อจัดจ้างวัสดุเพื่อการเกษตร (ปูนมาร์ล) จำนวน 3130 ตัน ประกาศวันที่ 15 ธันวาคม 2564
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุเพื่อการเกษตร ปูนมาร์ล ประกาศวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุเพื่อการเกษตร ปูนโดโลไมท์ ประกาศวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างสารเร่งซุปเปอร์พด.1 พด.2 พด.6 พด.6 และสารเร่งซุปเปอร์พด.7 ประกาศวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564
สอบราคาจัดซื้อปูนเพื่อการเกษตรปูนมาร์ล และปูนโดโลไมท์ ประกาศวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558
ประกาศจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เพยแพร่ความรู้ความใจ ในด้านการอนุรักษ์ดินและน้ำ วันที่ประกาศ...
ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกสรรพนักงานราชการตำแหน่งนักวิชาการเกษตร และนักวิชาการเงินฯ
สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตรปูนโดโลไมท์ 250 ตัน วันที่ประกาศ 1 พฤษภาคม 2558
ประกวดราคาจ้างงานบริการบํารุงรักษาตึกหรืองานบริการซ่อมบํารุงตึก ประกาศวันที่ 29 มิถุนายน 2558
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งเก่าชำรุด ประกาศวันที่ 23 มีนาคม 2559
จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธุ์เผยแพร่ความรู้ งานด้านวิชาการการพัฒนาที่ดินฯ ประกาศวันที่ 25 มีนาคม 2559