คำถามบ่อย


ลำดับ คำถาม คำตอบ
1 เวลาการให้บริการของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 กี่โมง 8.30-16.30 น. หยุดวันเสาร์ อาทิตย์และวันหยุดราชการ (พักเที่ยงเวลา 12.00-13.00 น.)
2 หญ้าแฝกแจกช่วงไหน จะแจกจ่ายระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม - 31 สิงหาคม ของทุกปี แต่ผู้ที่สนใจสามารถมาลงชื่อไว้ก่อนได้ เมื่อถึงเวลาเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับเพื่อให้มารับ
3 เมล็ดพืชปุ๋ยสด ปูนมาร์ล โดโลไมท์สามารถมารับที่สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 ได้หรือเปล่า เมล็ดพันธุ์พืชปุ่ยสด ปูนมาร์ล โดโลไมท์ ทาง สพข.2 ได้ให้งบจัดซื้อไปที่สถานีพัฒนาที่ดินทั้ง 7 หวัด เกษตรกรจะไปขอรับได้ที่สถานีพัฒนาที่ดินแต่ละจังหวัดจะสะดวกกว่า
4 ถ้าจะส่งดินไปวิเคราะห์ได้หรือไม่ ประชาชนที่จะส่งดินมาวิเคราะห์ สามารถส่งได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร ของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 แล้วจะส่งต่อไปที่กลุ่มวิเคราะห์ดินอีกทอดหนึ่ง ซึ่งตั้งอยู่ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน ถ้าประชาชนที่อยู่ใกล้ ก็สามารถส่งดินไปวิเคราะห์ได้ที่กลุ่มวิเคราะห์ดินได้เช่นเดียวกัน