บริการผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด.

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด.

จุลินทรีย์ พด. เป็นกลุ่มจุลินทรีย์ในดินที่มีบทบทสำคัญเกี่ยวกับการย่อยสลายอินทรีย์สาร การหมุนเวียน และการปลดปล่อยธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์สู่ดิน ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช ช่วยให้ดินจับตัวเป็นเมล็ดและมีเสถียรภาพ และการควบคุมศัตรูพืช กรมพัฒนาที่ดินได้ศึกษาและผลิตเป็นผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. ชนิดต่างๆ ปัจจุบัน (1 พฤษภาคม 2566) มีทั้งสิ้น 10 ผลิตภัณฑ์ แบ่งเป็น 3 กลุ่มดังนี้


ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. ที่มีบริการ

ลำดับ ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. สถานะ จำนวน(ซอง) วันหมดอายุ
1 สารเร่งซุปเปอร์ พด.1 มีของให้บริการ - -
2 สารเร่งซุปเปอร์ พด.2 มีของให้บริการ - -
3 สารเร่งซุปเปอร์ พด.3 มีของให้บริการ - -
4 สารเร่งซุปเปอร์ พด.6 มีของให้บริการ - -
5 สารเร่งซุปเปอร์ พด.7 มีของให้บริการ - -
ข้อมูลวันที่ 18 เมษายน 2566

สถานที่ให้บริการ

  • ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารการให้บริการ ณ จุดเดียว (One stop service) กลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2

ช่องทางให้บริการ

  • ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
  • ถ้าเป็นข้อมูล / รายละเอียดเพิ่มเติม สอบถามได้ทางโทรศัพท์

เวลาติดต่อขอรับบริการ

  • วันจันทร์-วันศุกร์ ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด ตั้งแต่เวลา 8.30-16.30 น. (มีพักเที่ยง 12.00-13.00 น.)

เอกสารที่ใช้ประกอบขอรับบริการ

  • บัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรที่ออกโดยหน่วยงานราชการ เช่น ใบขับขี่ หนังสือเดินทาง เป็นต้น

แผนผังขั้นตอนการบริการ

  • การบริการผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. ของศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร การให้บริการ ณ จุดเดียว (One stop servive) มีขั้นตอนการทำงานดังนี้ ( ปรับปรุงข้อมูลวันที่ 29 มีนาคม 2566)คลิกที่รูปภาพ


ติดต่อสอบถาม

  • ศูนย์บริการประชาชน (One stop service) สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 กลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน โทรศัพท์ 038-351409 - 10 ต่อ 13
  • แผนที่เดินทาง