ข้อมูลสารสนเทศทางดินภาคตะวันออก


ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับข้อมูลสารสนเทศทางดินภาคตะวันออก

สารสนเทศทางดิน จัดทำในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และพิมพ์เป็นแผนที่เพื่อความสะดวกในการใช้งาน ประกอบด้วยข้อมูลสภาพการใช้ที่ดิน แผนที่ดินมีปัญหาของภาคตะวันออก และที่เกี่ยวข้อง ประชาชนที่สนใจสามารถมาขอรับได้ที่กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน หรือดาวน์โหลดจากเว็บไซต์


ข้อมูลที่มีให้บริการ


สถานที่ให้บริการ

  • กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2
  • ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารการให้บริการ ณ จุดเดียว (One stop service) สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2

ช่องทางให้บริการ

  • ติดต่อขอรับได้ด้วยตัวเอง
  • ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ http://r02.ldd.go.th/landuseservice.php
  • ถ้าเป็นข้อมูล / รายละเอียดเพิ่มเติม สอบถามได้ทางโทรศัพท์

เวลาติดต่อขอรับบริการ

  • วันจันทร์-วันศุกร์ ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด ตั้งแต่เวลา 8.30-16.30 น. (มีพักเที่ยง 12.00-13.00 น.)

เอกสารที่ใช้ประกอบขอรับบริการ

  • บัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรที่ออกโดยหน่วยงานราชการ เช่น ใบขับขี่ หนังสือเดินทาง เป็นต้น

ติดต่อสอบถาม

  • กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน โทรศัพท์ 038-351409 , 038-352410 ต่อ 12
  • ศูนย์บริการประชาชน (One stop service) สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 กลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน โทรศัพท์ 038-351409 - 10 ต่อ 13
  • แผนที่สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2