ฝ่ายบริหารทั่วไป

หน้าที่และความรับผิดชอบ

  • ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป
  • จัดทำแผนงาน งบประมาณประจำปี ควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณ ติดตามผลการปฏิบัติงานของกลุ่มต่าง ภายในสำนักงานพัฒนาที่ดิน สถานีพัฒนาที่ดิน และศูนย์
  • งานบริหารงานบุคคลและงานประชาสัมพันธ์สำนักงาน
  • ตรวจสอบและกลั่นกรองเรื่องต่างๆ ก่อนนำเสนอผู้อำนวยการสำนัก รวมทั้งประสานงานระหว่างหน่วยงานภายในและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

โครงสร้างบริหารงาน

ฝ่ายบริหารทั่วไป มีโครงสร้างบริหารงานดังนี้    คลิกที่รูปภาพ


บุคคลากร


ข้าราชการ


-ว่าง-

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป


น.ส.พัชรนันท์ ทวีพงศ์จิรภาส

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ


นางจุรีพร เสียงสังข์

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ


นางสาวรัตนา สิงห์บริคัน

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


ลูกจ้างประจำ


นายพิศาล คำนวณ

พนักงานขัยรถยนต์ ส2


นางเรือนแก้ว สุทธิสังข์

พนักงานพิมพ์ ส3


นายกฤษฏา ประทุมแดง

พนักงานรักษาความปลอดภัย บ2


นายสมคิด ประทุมแดง

พนักงานขับรถยนต์ ส2


นางจำเรียง ผดุงกมล

พนักงานพิมพ์ ส3


นางสาวจันทรา อรรคบุตร

พนักงานพิมพ์ ส3


พนักงานราชการ


นายอุเทน บำรุงราษฎร์

พนักงานการเงินและบัญชี


น.ส.กวิสรา อุ่นคำ

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน


น.ส.กาญจนา สงวนวรพงศ์

เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์


นางจรรยา เชียงปั๋น

เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์


น.ส.สิริพร สงวนรัตน์

เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์


น.ส.กมลชนก ไชยริปู

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


น.ส.สลินทิพย์ หุ่นศรี

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล


น.ส.สุพรรษา แสงสมบูรณ์

นักวิชาการเงินและบัญชี


ลูกจ้างเหมา


นางชลอ ประทุมแดง

แม่บ้าน


นายปิติทร กรประวัติ

พนักงานธุรการ


น.ส.สุมิตรา ไพศาลเจริญงาม

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล


นายเตือน ทุมวงษ์

คนสวน


นางเฉลียว ทุมวงษ์

คนสวน


ร้องเรียน/ร้องทุกข์


ขั้นตอนการร้องเรียน ร้องทุกข์ ของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2    คลิกที่รูปภาพ


ติดต่อฝ่ายบริหารทั่วไป

ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2
184/3 หมู่ 8 ถนนสุขุุมวิท ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
โทรศัพท์ 038-351409-10 ต่อ 15 โทรสาร 038-352411 อีเมลล์ r02_2@ldd.go.th