กลุ่มสำรวจเพื่อทำแผนที่

หน้าที่และความรับผิดชอบ

  • สำรวจและจัดทำแผนที่ระดับขอบเขตและการถือครองที่ดินอย่างละเอียด เพื่อใช้ในการวางแผนการใช้ที่ดินระดับไร่นา
  • สำรวจ ออกแบบ และควบคุมการก่อสร้างของหน่วยงาน
  • ตรวจสอบข้อมูลแผนที่จำแนกประเภทที่ดิน
  • สำรวจและซ่อมแซมโครงข่ายหมุดหลักฐานภาคพื้นดิน
  • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

โครงสร้างบริหารงาน

กลุ่มสำรวจเพื่อทำแผนที่มีโครงสร้างบริหารงานดังนี้    คลิกที่รูปภาพ


บุคคลากร


ข้าราชการ


นายฤทธิรงค์ หลอดกระโทก

ผอ.กลุ่มสำรวจเพื่อทำแผนที่


นายชนะชล มงคลชัย

นายช่างสำรวจชำนาญงาน


นายธนวัฒน์ ชื่นชีพ

นายช่างโยธาปฎิบัติงาน


นายรณชิต คำผุย

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน


-ว่าง-

นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน


ลูกจ้างประจำ


นายประดิษฐ์ ทองอ่วม

พนักงานขับรถยนต์


น.ส.ทัศนา ฐานุตตมวงศ์

ช่างเขียนแผนที่


พนักงานราชการ


น.ส.วริศรา ใบภักดี

เจ้าหน้าที่แผนที่และภาพถ่าย


นางสาวไพรัตน์ อุระมา

เจ้าหน้าที่แผนที่และภาพถ่าย


ลูกจ้างชั่วคราว


นางเสาวภา บำรุงราษฏร์

แม่บ้าน


บริการประชาชนติดต่อกลุ่มสำรวจเพื่อทำแผนที่

กลุ่มสำรวจเพื่อทำแผนที่ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2
184/3 หมู่ 8 ถนนสุขุุมวิท ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
โทรศัพท์ 038-351409 ต่อ 606 โทรสาร 038-352411 อีเมลล์ r02_5@ldd.go.th