กลุ่มสำรวจและทำแผนที่

หน้าที่และความรับผิดชอบ

  • สำรวจและจัดทำแผนที่ระดับขอบเขตและการถือครองที่ดินอย่างละเอียด เพื่อใช้ในการวางแผนการใช้ที่ดินระดับไร่นา
  • สำรวจ ออกแบบ และควบคุมการก่อสร้างของหน่วยงาน
  • ตรวจสอบข้อมูลแผนที่จำแนกประเภทที่ดิน
  • สำรวจและซ่อมแซมโครงข่ายหมุดหลักฐานภาคพื้นดิน
  • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

โครงสร้างบริหารงาน

กลุ่มสำรวจและทำแผนที่มีโครงสร้างบริหารงานดังนี้    คลิกที่รูปภาพ


บุคคลากร


ข้าราชการ


นายสุรินทร์ ช้างคำ

ผอ.กลุ่มสำรวจและทำแผนที่


นายชนะชล มงคลชัย

นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน


นายปิยะพงษ์ ทาบัว

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน


ลูกจ้างประจำ


นายประดิษฐ์ ทองอ่วม

พนักงานขับรถยนต์


น.ส.ทัศนา ฐานุตตมวงศ์

ช่างเขียนแผนที่


พนักงานราชการ


น.ส.สลินทิพย์ หุ่นศรี

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล


น.ส.ปุณยนุช ลิมเมธาพงศา

เจ้าหน้าที่แผนที่และภาพถ่าย


ลูกจ้างชั่วคราว


นางเสาวภา บำรุงราษฏร์

แม่บ้าน


บริการประชาชนติดต่อกลุ่มสำรวจเพื่อทำแผนที่

กลุ่มสำรวจเพื่อทำแผนที่ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2
184/3 หมู่ 8 ถนนสุขุุมวิท ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
โทรศัพท์ 038-351409-10 ต่อ 16 โทรสาร 038-352411 อีเมลล์ r02_5@ldd.go.th