กลุ่มวิเคราะห์ดิน

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

  • ให้บริการวิเคราะห์ดิน น้ำ พืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดินอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกรมพัฒนาที่ดิน
  • ศึกษา วิจัย ทดสอบและวิเคราะห์ดิน น้ำ พืช ปุ๋ยและการรับรองมาตรฐานปัจจัยการผลิตทางการเกษตร
  • ให้คำแนะนำการปรับปรุงดินและการใช้ปุ๋ย
  • ถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่เกษตรกรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

โครงสร้างบริหารงาน

กลุ่มวิเคราะห์ดินมีโครงสร้างบริหารงานดังนี้    คลิกที่รูปภาพ


บุคคลากร


ข้าราชการ


นางนฤมล ผ่องอักษร

ผอ.กลุ่มวิเคราะห์ดิน


น.ส.สุกัญญา เกลาเกลี้ยง

นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ


พนักงานราชการ


น.ส.สำราญ เอี่ยมกลั่น

นักวิทยาศาสตร์


น.ส.สุธาทิพย์ โยธาศรี

นักวิทยาศาสตร์


นายอนุชา ผ่องอักษร

นักวิทยาศาสตร์


บริการประชาชน


งานบริการกลุ่มวิเคราะห์ดินมีดังนี้


ติดต่อกลุ่มวิเคราะห์ดิน

กลุ่มวิเคราะห์ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
7 หมู่ 2 ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120 โทรศัพท์ 038-554929 , 061- 8493030 โทรสาร 038-554982-3
อีเมลล์
r02_6@ldd.go.th