กลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน

หน้าที่และความรับผิดชอบ

  • ศึกษา วิจัย ทดสอบ การพัฒนาที่ดินเฃิงบูรณาการ
  • ผลิต ทดสอบ และควบคุมคุณภาพพันธุ์พืช เพื่อการปรับปรุงบำรุงดิน และอนุรักษ์ดินและน้ำ
  • การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน
  • ให้คำปรึกษาแนะนำทางวิชาการ
  • จัดทำทะเบียนงานวิจัย และรวบรวมผลงานวิจัย
  • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

โครงสร้างบริหารงาน

กลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดินมีโครงสร้างบริหารงานดังนี้    คลิกที่รูปภาพ


บุคคลากร


ข้าราชการ


น.ส.วลัญดรรชน์ เอี่ยมวรการ

ผอ.กลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน


นายณัฐพล ทองสามสี

นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ


นายอภิชาติ กฤตธนเวท

นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ


น.ส.อรอนงค์ บัวดำ

นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ


น.ส.สมิหรา มงคล

นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ


น.ส.ธัญลักษณ์ เจริญพรภักดี

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ


นายเจษฎาพงษ์ นะตาปา

เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน


พนักงานราชการ


น.ส.พัชรินทร์ ปัญญาสูง

นักวิชาการเกษตร


นักวิชาการเกษตร


บริการประชาชน


งานบริการประชาชนของกลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาทีดิน มีดังนี้


ติดต่อกลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน

กลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2
184/3 หมู่ 8 ถนนสุขุุมวิท ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
โทรศัพท์ 038-351409 ต่อ 603 , 607 , 038-352410 โทรสาร 038-352411 อีเมลล์ r02_3@ldd.go.th