กลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน

หน้าที่และความรับผิดชอบ

  • ศึกษา วิจัย ทดสอบ การพัฒนาที่ดินเฃิงบูรณาการ
  • ผลิต ทดสอบ และควบคุมคุณภาพพันธุ์พืช เพื่อการปรับปรุงบำรุงดิน และอนุรักษ์ดินและน้ำ
  • การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน
  • ให้คำปรึกษาแนะนำทางวิชาการ
  • จัดทำทะเบียนงานวิจัย และรวบรวมผลงานวิจัย
  • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

โครงสร้างบริหารงาน

กลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดินมีโครงสร้างบริหารงานดังนี้    คลิกที่รูปภาพ


บุคคลากร


ข้าราชการ


น.ส.วลัญดรรชน์ เอี่ยมวรการ

ผอ.กลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน


นายณัฐพล ทองสามสี

นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ


นางจุฬาลักษณ์ แก้วอ่อน

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ


- ว่าง -

นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ


น.ส.อรอนงค์ บัวดำ

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ


ว่าที่ รต.พุฒิพงศ์ คำศรี

เจ้าพนักงานเกษตรปฏิบัติงาน


น.ส.ธัญลักษณ์ เจริญพรภักดี

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ


ลูกจ้างประจำ


นางปวีร์รตา เริงธรรม

พนักงานพิมพ์ ส2


นางบำเพ็ญ แสงทองคำ

พนักงานพิมพ์ ส2


พนักงานราชการ


นักวิชาการเกษตร


นักวิชาการเกษตร


บริการประชาชน


งานบริการประชาชนของกลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาทีดิน มีดังนี้


ติดต่อกลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน

กลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2
184/3 หมู่ 8 ถนนสุขุุมวิท ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
โทรศัพท์ 038-351409-10 ต่อ 13 โทรสาร 038-352411 อีเมลล์ r02_3@ldd.go.th