กิจกรรมหน่วยงาน


ผอ.สุชล แก้วเกาะสะบ้า ยกทัพบุกสถานีพัฒนาที่ดิน 4 จังหวัดด้านชายฝั่งทะเลตะวันออก มอบนโยบายและติดตามงาน ระหว่างวันที่ 18-20 มกราคม 2565

  • วันอังคารที่ 18 มกราคม ๒๕๖๕เวลา 10.00 น. นายสุชล แก้วเกาะสะบ้า ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 พร้อมด้วย นางสาวนฤมล หวะสุวรรณ ผู้เชี่ยวชาญด้านวางระบบการพัฒนาที่ดิน ผู้อำนวยการกลุ่ม หัวหน้าฝ่ายบริหารฯ และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 ลงพื้นที่สถานีพัฒนาที่ดิน และงานพัฒนาที่ดิน ศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริจังหวัดระยองเพื่อมอบนโยบาย และแนวทางการดำเนินงานตามภารกิจของกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมรับฟังข้อคิดเห็น ปัญหา อุปสรรค ในการขับเคลื่อนงานด้านพัฒนาที่ดิน ภายในศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริจังหวัดระยอง โดยมี นายวิษณุ พิมบำรุง ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินระยอง เป็นผู้นำเสนอข้อมูล และเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินระยองให้การต้อนรับคณะของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 หลังจากนั้นลงพื้นที่ตรวจติดตามงานและส่งมอบสระน้ำในโครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ในพื้นที่ ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
  • วันที่ 18 มกราคม 2565 นายสุชล แก้วเกาะสะบ้า ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 พร้อมด้วย ผู้เชี่ยวชาญด้านวางระบบการพัฒนาที่ดิน ผอ.กลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน ผอ.กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน ผอ.กลุ่มสำรวจเพื่อทำแผนที่ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ลงพื้นที่ สถานีพัฒนาที่ดินตราด เพื่อประชุมและติดตามงานโครงการสำคัญ และชี้แนะแนวทางการปฏิบัติงานตามนโยบายกรมพัฒนาที่ดิน ให้แก่บุคลากร ของสถานีพัฒนาที่ดินตราด โดยมี นายสมาน ก้อนศรีษะ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินตราด พร้อมเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุม และให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมสถานีพัฒนาที่ดินตราด จังหวัดตราด
  • วันพุธที่ 19 มกราคม เวลา 09.30 น. นายสุชล แก้วเกาะสะบ้า ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรม โครงการอบรมหมอดินอาสา 4.0 ปี 2565 หลักสูตร 3 “การพัฒนาศักยภาพหมอดินอาสาด้านการเกษตรตามบริบทของท้องถิ่น” จัดโดย สถานีพัฒนาที่ดินตราด วัตถุประสงค์การฝึกอบรมในครั้งนี้ 1. เพื่อพัฒนาศักยภาพหมอดินอาสาด้านการเกษตรให้สามารถเข้าถึงข้อมูลถังความรู้หมอดินอาสารูปแบบดิจิทัล และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาพื้นที่การเกษตรของตนเอง 2. เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับหมอดินอาสามืออาชีพที่มีความรู้ความชำนาญเฉพาะด้าน 3. เพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลหมอดินอาสาในรูปแบบดิจิทัลเพื่อพัฒนาเป็น Big data รองรับองค์กร 4.0 การอบรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากหมอดินอาสาตามเป้าหมาย 70 ท่าน เข้าร่วมฝึกอบรม ณ สถานีพัฒนาที่ดินตราด
  • วันพุธที่ 19 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. นายสุชล แก้วเกาะสะบ้า ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 พร้อมด้วย ผชช.ด้านวางระบบการพัฒนาที่ดิน นายเชฏฐรุจ จันทร์แปลง ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินจันทบุรี ผอ.กลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน ผอ.กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน ผอ.กลุ่มสำรวจเพื่อทำแผนที่ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดสถานีพัฒนาที่ดินจันทบุรี เข้าร่วมประชุมคณะทำงานจัดทำคู่มือการดำเนินงานโครงการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรมตามแผนที่เกษตรเชิงรุก (Zoning by Agri-Map) ผ่านระบบ Application Zoom โดยมี ดร.สถาพร ใจอารีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสถานีพัฒนาที่ดินจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
  • วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม 2565 เวลา 08.30 น. นายสุชล แก้วเกาะสะบ้า ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 พร้อมด้วย นางสาวนฤมล หวะสุวรรณ ผู้เชี่ยวชาญด้านวางระบบการพัฒนาที่ดิน, ผอ.กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน และผอ.กลุ่มสำรวจเพื่อทำแผนที่ ประชุมเพื่อชี้แนะแนวทางการปฏิบัติงานตามนโยบายกรมพัฒนาที่ดิน ให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสถานีพัฒนาที่ดินชลบุรี พร้อมรับฟังข้อคิดเห็น ปัญหา อุปสรรค โดยมี นางจุฬาลักษณ์ แก้วอ่อน ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินชลบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมต้อนรับ ณ ห้องประชุมสถานีพัฒนาที่ดินชลบุรี และลงพื้นที่ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน ของนางเพียงจันทร์ เจียมศิริ(หมอดินอาสา) ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

ขอบคุณภาพ ข่าว จากสถานีพัฒนาที่ดินระยอง สถานีพัฒนาดินตราด สถานีพัฒนาที่ดินจันทบุรี และสถานีพัฒนาที่ดินชลบุรี

ภาพกิจกรรม