กรมพัฒนาที่ดินเปิดตัว พด.11


กองเทคโนโลยีชีวภาพ กรมพัฒนาที่ดิน เปิดตัว พด.11(สำหรับถั่่วพร้า)

นายอภิชาต จงสกุล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เปิดเผยว่า กรมพัฒนาที่ดินได้ศึกษาวิจัยนวัตกรรมจุลินทรีย์สำหรับพืชปรับปรุงบำรุงดิน พด. 11 (ถั่วพร้า) เพื่อเพิ่มมวลชีวภาพ โดยคัดเลือกจุลินทรีย์ไรโซเบียมที่มีประสิทธิภาพสำหรับ ใช้ร่วมกับพืชปรับปรุงบำรุงดิน (ถั่วพร้า)เนื่องจากไรโซเบียมจะตรึงไนโตรเจนจากอากาศเปลี่ยนเป็นแอมโมเนีย หรือสารประกอบไนโตรเจนที่พืชสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ และในปี 2558 จึงได้ผลิตเป็นผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์มีความเฉพาะกับถั่วพร้า มีประสิทธิภาพ สูงในการตรึงไนโตรเจนจากบรรยากาศ เพื่อเพิ่มมวลชีวภาพให้แก่พืชปรับปรุงบำรุง ดิน (ถั่วพร้า) อีกทั้งยังมีความสามารถในการผลิตฮอร์โมนออกซินส่งเสริมการเจริญเติบโตของ ระบบรากเพิ่มในการดูดใช้ธาตุอาหารและ เพิ่มมวลชีวภาพถั่วพร้า เป็นการเพิ่มอินทรียวัตถุ และความอุดมสมบูรณ์ของดินหลังสับกลบสามารถลดต้นทุนการผลิต เนื่องจากลดปริมาณการใส่ปุ๋ยเคมีทางการเกษตร โดยเฉพาะปุ๋ยไนโตรเจน และทำให้การปลูกพืชหลักตามมาได้รับผลผลิตเพิ่มสูงขึ้นอย่างไรก็ตาม ขณะนี้กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดินกำลังอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายในการวิจัยและ พัฒนาจุลินทรีย์สำหรับถั่วพร้าเพื่อเพิ่มมวลชีวภาพ ซึ่งเมื่อไถกลบก็จะเพิ่มอินทรียวัตถุในดินได้มากขึ้น พร้อมๆ กับปลดปล่อยธาตุอาหารที่จำเป็นแก่พืช ได้แก่ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม รวมทั้งพัฒนารูปแบบการใช้ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ให้สะดวกและมีประสิทธิภาพเพิ่ม ขึ้น ลดขั้นตอนที่ยุ่งยาก และเวลา