บริการประชาชน

บริการผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด.

วิเคราะห์ดิน น้ำ ปุ๋ย สำหรับปลูกพืช

บริการกล้าหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินฯ

บริการเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด

บริการแจกจ่ายวัสดุปรับปรุงดิน

บริการขุดสระน้ำขนาดเล็กประจำไร่นา

เพิ่มเติม...

กิจกรรมหน่วยงาน

รองอธิการบดีด้านวิชาการ ร่วมงานแสดงกตเวทิตาจิต

นายอนุสรณ์ จันทโรจน์ รองอธิบด้านวิชาการ ร่วมงานแสดงกตเวทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2558 โดยมีข้าราชการ และเจ้าหน้าที่จากสถานีพัฒนาที่ดิน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ มาร่วมงานโดยพร้อมเพียงกัน

ภาพกิจกรรม