บริการประชาชน

บริการผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด.

วิเคราะห์ดิน น้ำ ปุ๋ย สำหรับปลูกพืช

บริการกล้าหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินฯ

บริการเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด

บริการแจกจ่ายวัสดุปรับปรุงดิน

บริการขุดสระน้ำขนาดเล็กประจำไร่นา

เพิ่มเติม...

กิจกรรมหน่วยงาน

ประชุมสรุปผลการดำเนินงานปี 2559

วันที่ 22 กันยายน 2559 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 จัดประชุมสรุปผลการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคการทำงานในปีงบประมาณ 2559 โดยมีผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดิน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุม นำเสนอปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานของแต่ละหน่วยงานเพื่อให้เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องได้รับทราบและนำไปปรับปรุงการทำงานให้ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ช่วงท้ายการประชุม นายเข็มแข็ง ยุติธรรมดำรง รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ มาให้คำปรึกษาชี้แนะแนวทางการดำเนินงาน ณ ห้องประชุมศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ และช่วงเย็นได้จัดงานกตเวทิตาจิตให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการ ของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 สถานีพัฒนาที่ดิน และศูนย์การศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ ในบรรยากาศที่อบอุ่นและผูกผัน

ภาพกิจกรรม