บริการประชาชน

บริการผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด.

วิเคราะห์ดิน น้ำ ปุ๋ย สำหรับปลูกพืช

บริการกล้าหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินฯ

บริการเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด

บริการแจกจ่ายวัสดุปรับปรุงดิน

บริการขุดสระน้ำขนาดเล็กประจำไร่นา

เพิ่มเติม...

กิจกรรมหน่วยงาน

คณะเจ้าหน้าที่จากใต้หวันดูงานในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2

วันที่ 27 ตุลาคม 2559 คณะเจ้าหน้าที่จากใต้หวันมาดูงานในพื้นที่รับผิดชอบชองสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 โดยไปดูงานกิจกรรมศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมากจากพระราชดำริ ของศูนย์ฝึกทหารใหม่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี และกิจกรรมศูนย์เรียนรู้ฯของนายนพ บวรกุลพาณิชย์ หมอดินอาสาอำเภอสัตหีบ เช่นการทำปุ๋ยหมัก การทำหมักจากสารเร่งของกรมพัฒนาที่ดิน โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 ให้การต้อนรับและพาไปเยี่ยมชมกิจกรรมในครั้งนี้

สำหรับโครงการภายใต้กรอบความร่วมมือด้านการเกษตร ไทย-ใต้หวัน นั้น กรมพัฒนาที่ดินมีโครงการที่ต้องดำเนินการ 1 โครงการคือ โครงการพัฒนาเชื้ออาร์บัสคูลาร์ไมคอไรซ่าเป็นผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ทางการเกษตร เสนอโดย กองเทคโนโลยีชีวภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและพัฒนาการผลิตเชื้ออาร์บัสคูลาร์ไลช่า เพื่อนำมาใช้ปรับปรุงคุณภาพการผลิตทางการเกษตรของประเทศไทย

ภาพกิจกรรม