บริการประชาชน

บริการผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด.

วิเคราะห์ดิน น้ำ ปุ๋ย สำหรับปลูกพืช

บริการกล้าหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินฯ

บริการเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด

บริการแจกจ่ายวัสดุปรับปรุงดิน

บริการขุดสระน้ำขนาดเล็กประจำไร่นา

เพิ่มเติม...

กิจกรรมหน่วยงาน

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 จัดพิธีลงนามถวายความอาลัย

วันที่ 28 ตุลาคม 2559 เวลา 11.00 น. สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 จัดพิธีลงนามถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร โดยมีนายก่อเกียรติ จันทร์พึ่งสุข ผอ.สถานีพัฒนาที่ดิน ผอ.ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ ผอ.กลุ่ม ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ลงนามถวายความอาลัย เมื่อเสร็จพิธีได้ประชุมติดตามผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 มี ผอ.ศขซ. ผอ.สพด. รก.ผชช. ผอ.กลุ่ม/ฝ่าย เจ้าหน้าที่ธุรการ และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมห้องประชุมอาคารฝึกอบรม เกี่ยวกับการจัดงานวันดินโลก งานแหล่งน้ำขนาดเล็ก และแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน

ภาพกิจกรรม