บริการประชาชน

บริการผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด.

วิเคราะห์ดิน น้ำ ปุ๋ย สำหรับปลูกพืช

บริการกล้าหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินฯ

บริการเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด

บริการแจกจ่ายวัสดุปรับปรุงดิน

บริการขุดสระน้ำขนาดเล็กประจำไร่นา

เพิ่มเติม...

กิจกรรมหน่วยงาน

รองอธิบดีด้านวิชาการ เป็นประธานประชุมเพื่อชี้แจ้งนโยบายยกกระดาษ A4 ของ รมว.กษ.

วันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2560 นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง รองอธิบดีด้านวิชาการ กรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานประชุมเพื่อชี้แจ้ง "การขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์" โดยเฉพาะแผนการเชื่อมโยงงานตามนโยบาย (นโยบายยกระดาษ A4) โดยมี นายก่อเกียรติ จันทร์พึ่งสุข ผอ.สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบนโยบายดังกล่าว เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงาน ณ ห้องประชุม สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2

สำหรับแผนการเชื่อมโยงนโยบายหลัก 13 นโยบายหลักของกระทรวงฯ (นโยบายยกระดาษ A4) ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ) นั้น เป็นแผนในการดำเนินการในพื้นที่เกษตรกรรม 149 ล้านไร่ 13 นโยบายหลัก ได้แก่ ศพก. เกษตรแปลงใหญ่ Zoning by Agri-Map มาตรฐานสินค้าเกษตร เกษตรอินทรีย์ GAP(เกษตรปลอดภัย) ทฤษฎีใหม่ เกษตรผสมผสาน ธนาคารสินค้าเกษตร แผนผลิตข้าวครบวงจร ระบบส่งน้ำ ระบบกระจายน้ำ และ ส.ป.ก. โดยจะขับเคลื่อนนโยบายตามหลักปรัชญาเศษฐกิจพอเพียง เพื่อให้สินค้าเกษตรมีคุณภาพ มีตลาดรองรับ ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ภาพกิจกรรม