บริการประชาชน

บริการผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด.

วิเคราะห์ดิน น้ำ ปุ๋ย สำหรับปลูกพืช

บริการกล้าหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินฯ

บริการเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด

บริการแจกจ่ายวัสดุปรับปรุงดิน

บริการขุดสระน้ำขนาดเล็กประจำไร่นา

เพิ่มเติม...

กิจกรรมหน่วยงาน

กลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ"

วันพุธที่ 15 มีนาคม 2560 กลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ" โดยมีนายก่อเกียรติ จันทร์พึ่งสุข ผอ.สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม สำหรับการฝึกอบรมในครั้งนี้ ได้เชิญ รศ.ดร.ปราโมทย์ พรสุริยา และคณะ จากคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ มาบรรยาย และฝึกปฏิบัติวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม SAS ให้กับบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการการเกษตร ในสังกัด สพข.2 เพื่อเพิ่มทักษะการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปวิเคราะห์ข้อมูลสถิติด้านการทดลองการเกษตร

ภาพกิจกรรม