บริการประชาชน

บริการผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด.

วิเคราะห์ดิน น้ำ ปุ๋ย สำหรับปลูกพืช

บริการกล้าหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินฯ

บริการเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด

บริการแจกจ่ายวัสดุปรับปรุงดิน

บริการขุดสระน้ำขนาดเล็กประจำไร่นา

เพิ่มเติม...

กิจกรรมหน่วยงาน

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 จัดประชุม "การจัดการกระบวนการ (Work Process Management) ระดับหน่วยงาน"

วันอังคารที่ 21 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายอนุวัชร โพธินาม ผอ.ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ เป็นประธานการประชุม เรื่อง การจัดการกระบวนการ (Work Process Management) ระดับหน่วยงาน โดยมี นางสาวพยัตติกา พลสระคู ผอ.กลุ่มพัฒนาระบบมาตรฐานงาน กผง. มาให้ความรู้ ความเข้าใจในการจัดทำเอกสาร การจัดการกระบวนการ เพื่อความถูกต้อง และดำเนินการในทิศทางเดียวกัน โดยมี ผชช./ผอ.สพด./ผอ.กลุ่ม/ฝ่าย /จนท.ธุรการ สพด. และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2

ภาพกิจกรรม