บริการประชาชน

บริการผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด.

วิเคราะห์ดิน น้ำ ปุ๋ย สำหรับปลูกพืช

บริการกล้าหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินฯ

บริการเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด

บริการแจกจ่ายวัสดุปรับปรุงดิน

บริการขุดสระน้ำขนาดเล็กประจำไร่นา

เพิ่มเติม...

กิจกรรมหน่วยงาน

กลุ่มวิชาการฯ ร่วมกับ ม.เกษตรศาสตร์ จัดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชุน

วันที่ 2 พฤษภาคม 2560 เจ้าหน้าที่จากกลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน สพข.2 ไปร่วมกิจกรรมโครงการบริการวิชาการระบบบำบัดน้ำเสีย และการแปรรูปกากไขมันจากน้ำเสียแก่ชุมชนต้นแบบในพื้นที่จังหวัดชลบุรี กับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา โดยไปบรรยายและสาธิตการใช้สารเร่งซุปเปอร์พด.6 ในการบำบัดน้ำเสียและการกำจัดไขมันจากน้ำทิ้งจากการประกอบอาหาร ของร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ โดยมีเจ้าของร้านค้าและบุคคลทั่วไป เข้ารับอบรม ณ อาคารกิจกรรม ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

สำหรับโครงการดังกล่าวเป็นโครงการร่วมมือของ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เทศบาลแหลมฉบัง และสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 โดยติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียแบบบึงประดิษฐ์ประยุกต์ และติดตั้งถังดังไขมันให้แก่ร้านค้าประกอบอาหารที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อช่วยลดปริมาณไขมันในท่อระบายน้ำทิ้ง แปรูปกากไขมันจากน้ำเสีย และใช้ผลิตภัณฑ์สารเร่่งซุปเปอร์พด. 6 บำบัดน้ำเสียในชุมชน

ภาพกิจกรรม