บริการประชาชน

บริการผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด.

วิเคราะห์ดิน น้ำ ปุ๋ย สำหรับปลูกพืช

บริการกล้าหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินฯ

บริการเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด

บริการแจกจ่ายวัสดุปรับปรุงดิน

บริการขุดสระน้ำขนาดเล็กประจำไร่นา

เพิ่มเติม...

กิจกรรมหน่วยงาน

สพข.2 ศึกษาดูงานกิจกรรม 5 ส.

บุคคลากรของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 ไปศึกษาดูงานกิจกรรม 5 ส. ของสถานีพัฒนาที่ดินจันทบุรี และศูนย์เรียนรู้การพัฒนาที่ดินตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ของนายสมโภชน์ ทัศมากร หมอดินอาสาอำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด ระหว่างวันที่ 27-29 กันยายน 2558 เพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรของหน่วยงาน ให้มีประสิทธิภาพการทำงานมากยิ่งขึ้น

ภาพกิจกรรม