บริการประชาชน

บริการผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด.

วิเคราะห์ดิน น้ำ ปุ๋ย สำหรับปลูกพืช

บริการกล้าหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินฯ

บริการเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด

บริการแจกจ่ายวัสดุปรับปรุงดิน

บริการขุดสระน้ำขนาดเล็กประจำไร่นา

เพิ่มเติม...

กิจกรรมหน่วยงาน

ฝึกอบรมหมอดินอาสาประจำปีงบประมาณ 2559

นายก่อเกียรติ จันทร์พึ่งสุข ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 เป็นประธานเปิดฝึกอบรม"หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพหมอดินอาสาประจำจังหวัด และหมอดินประจำอำเภอ ประจำปีงบประมาณ 2559 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องฝึกอบรม โครงการลูกพระดาบสสมุทรปราการ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และชี้แจ้งนโยบายของกรมพัฒนาที่ดินแก่หมอดินอาสา โดยมีหมอดินอาสาจากจังหวัดปราจีนบุรี สระแก้ว ตราด จันทบุรี ระยอง ชลบุรี และฉะเชิงเทรา จำนวน 70 คน พร้อมเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินมาร่วมประชุม และศึกษาดูงานกิจกรรมของโครงการลูกพระดาบส

ภาพกิจกรรม