บริการประชาชน

บริการผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด.

วิเคราะห์ดิน น้ำ ปุ๋ย สำหรับปลูกพืช

บริการกล้าหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินฯ

บริการเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด

บริการแจกจ่ายวัสดุปรับปรุงดิน

บริการขุดสระน้ำขนาดเล็กประจำไร่นา

เพิ่มเติม...

กิจกรรมหน่วยงาน

อบรมการทำแผนที่ด้วยระบบ GIS และการจำแนกประเภทที่ดิน

นายก่อเกียรติ จันทร์พึ่งสุข ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 เป็นประธานเปิดฝึกอบรม "การจัดทำแผนที่ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และหลักเกณฑ์การดำเนินงานด้านการจำแนกประเภทที่ดิน" ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุม อาคารฝึกอบรม สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 มีข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จากสถานีพัฒนาที่ดิน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ เข้ารับอบรม โดยมีวิทยากรจากสำนักเทคโนโลยีการสำรวจและทำแผนที่ นางวรรณรัตน์ โททอง นายบุญรักษ์ พัฒนกนก ที่ปรึกษาสำนักเทคโนโลยีการสำรวจและทำแผนที่ นายวิภูพัฒน์ สถิตยุทธการ ผอ.กลุ่มจำแนกประเภทที่ดิน นางสุรีรัตน์ อุดมบุญลักษณ์ ผอ.กลุ่มสำรวจและทำแผนที่ภาพถ่ายที่ 1 และวิทยากรจากกลุ่มนิติการ กรมพัฒนาที่ดิน มาบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรม เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจในการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ภาพกิจกรรม