บริการประชาชน

บริการผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด.

วิเคราะห์ดิน น้ำ ปุ๋ย สำหรับปลูกพืช

บริการกล้าหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินฯ

บริการเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด

บริการแจกจ่ายวัสดุปรับปรุงดิน

บริการขุดสระน้ำขนาดเล็กประจำไร่นา

เพิ่มเติม...

กิจกรรมหน่วยงาน

รองอธิบดีกรมฯติตตามการดำเนินงาน

วันพุธที่ 9 มีนาคม 2559 นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง รองอธิบดีด้านวิชาการ เป็นประธานประชุมเพื่อเร่งรัด และติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน การเบิกจ่ายงบดำเนินงาน งบลงทุนในทุกกิจกรรม ข้อเสนอแนะ และปัญหาของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 เพื่อจะได้นำไปแก้ไขให้สำเร็จตามแผน โดยมี ผอ.สพข.๒/ผอ.ศขซ./ผอ.สพด./ผอ.กลุ่ม/ฝ่าย และจนท.ธุการของ สพด. และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 จังหวัดชลบุรี

ภาพกิจกรรม