บริการประชาชน

บริการผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด.

วิเคราะห์ดิน น้ำ ปุ๋ย สำหรับปลูกพืช

บริการกล้าหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินฯ

บริการเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด

บริการแจกจ่ายวัสดุปรับปรุงดิน

บริการขุดสระน้ำขนาดเล็กประจำไร่นา

เพิ่มเติม...

กิจกรรมหน่วยงาน

ผู้ตรวจราชการฯติดตามความก้าวหน้า

วันอังคารที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายนำชัย พรหมมีชัย ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ ๓ และ ๙ เดินทางมาเป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้า และให้คำแนะนำการปฎิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ โดยมีนายก่อเกียรติ จันทร์พึ่งสุข ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๒ และข้าราชการมาต้อนรับและเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ๑ อาคารฝึกอบรม

ภาพกิจกรรม