บริการประชาชน

บริการผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด.

วิเคราะห์ดิน น้ำ ปุ๋ย สำหรับปลูกพืช

บริการกล้าหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินฯ

บริการเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด

บริการแจกจ่ายวัสดุปรับปรุงดิน

บริการขุดสระน้ำขนาดเล็กประจำไร่นา

เพิ่มเติม...

กิจกรรมหน่วยงาน

เครือข่ายคนรักษ์หญ้าแฝกประชุมสมาชิก

วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2559 เวลา 10.00 น. นายก่อเกียรติ จันทร์พึ่งสุข ผอ.สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 เป็นประธานประชุมเครือข่ายคนรักษ์หญ้าแฝกของภาคตะวันออก โดยมีผอ.กลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่จาก บริษัท ปตท. จำกัด ( มหาชน ) เข้าร่วมประชุม เพื่อเลือกตั้งคณะทำงานและทำแผนกิจกรรมปี 2559 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 ในการนี้บริษัท ปตท. จำกัด ( มหาชน ) ได้มอบงบประมาณในการดำเนินงานแก่เครือข่ายฯ เพื่อใช้ในกิจกรรมด้วย

ภาพกิจกรรม