บริการประชาชน

บริการผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด.

วิเคราะห์ดิน น้ำ ปุ๋ย สำหรับปลูกพืช

บริการกล้าหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินฯ

บริการเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด

บริการแจกจ่ายวัสดุปรับปรุงดิน

บริการขุดสระน้ำขนาดเล็กประจำไร่นา

เพิ่มเติม...

กิจกรรมหน่วยงาน

กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน จัดประชุม Agri-Map

กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 จัดประชุมเรื่อง "แผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก Ariculture Map for Adaptive Management (Agri-Map)" มีผอ.สถานีพัฒนาที่ดิน ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม อาคารฝึกอบรม สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 ในวันที่ 13 มิถุนายน 2559 โดยมีวิทยากรจากสำนักนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดินมาชี้แจ้ง และตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบาย Agri-map ให้แก่เจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ ความเข้าใจกับนโยบายดังกล่าว

สำหรับ Agri-Map เป็นแผนที่การเกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุกโดยบูรณาการข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตรจากทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำหรับใช้เป็นเครื่องมือบริหารจัดการ การเกษตรไทยอย่างมีประสิทธิภาพ

ภาพกิจกรรม